Jäsenyyden hakeminen toiseen palokuntaan

HA­KAs­sa on omi­nai­suus, jos­sa pe­rus­käyt­tä­jä (il­man mi­tään käyt­tö­oi­keuk­sia) voi ha­kea esim. paik­ka­kun­nal­le muu­ton ta­kia toi­sen palo­kun­nan jä­se­nyyt­tä. Haku­pro­ses­si toi­mii seu­raa­vas­ti:

 1. Kir­jau­du si­sään HAKAan
 2. Mene väli­leh­del­le Jä­se­nyy­det
 3. Klik­kaa oi­ke­al­ta si­nis­tä nap­pia Hae jä­se­nyyt­tä
 4. Kir­joi­ta avoi­meen kent­tään mi­hin palo­kun­taan ha­lu­at liit­tyä (Kat­so en­nak­koon so­pi­va palo­kun­ta palo­kun­ta­haus­ta)
 5. Voit va­li­ta myös osas­ton, mi­hin ha­lu­at liit­tyä
 6. Pai­na lo­puk­si nap­pia Hae jä­se­nyyt­tä

Palo­kun­nan pää­käyt­tä­jäl­le tu­lee jä­se­nyys­pyyn­tö säh­kö­pos­tiin uu­des­ta jä­sen­ha­ke­muk­ses­ta.

Vastaanottavan palokunnan pääkäyttäjän hakemuksen käsittely

 1. Si­sään­kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä palo­kun­nan kor­til­la nä­kyy vies­ti Odot­ta­va jä­sen­ha­ke­mus
 2. Palo­kun­ta­lai­set-väli­leh­del­le on il­mes­ty­nyt jä­sen­ha­ke­muk­sen teh­neen hen­ki­lön nimi
 3. Na­pis­ta Kä­sit­te­le jä­sen­ha­ke­mus hen­ki­lön jä­se­nyys­pyyn­tö voi­daan joko hy­väk­syä tai hy­lä­tä
 4. Hy­väk­sy­mis­pro­ses­sis­sa hen­ki­lö hy­väk­sy­tään palo­kun­nan jä­se­nek­si sekä osas­ton jä­se­nek­si
 5. Palo­kun­nas­sa jä­se­nek­si ot­ta­mi­ses­ta tai jä­sen­ha­ke­muk­sen hyl­kää­mi­ses­tä tu­lee säh­kö­pos­ti­vies­ti jä­sen­ha­ke­muk­sen teh­neel­le hen­ki­löl­le