Ohje muille käyttäjille

Kaik­ki hen­ki­löt saa­vat pe­rus­käyt­tä­jä­oi­keu­det. Näil­lä oi­keuk­sil­la pää­see vain omiin yh­teys­tie­toi­hin. 

 1. Ti­laa sala­sana it­sel­le­si osoit­tees­ta https://haka.spek.fi ja saat salasanan HAKAn mukaiseen matkapuhelinnumeroosi
 2. Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si on HAKAan re­kis­te­röi­ty säh­kö­pos­ti­o­soi­te (esim. mat­ti.mei­ka­lai­nen@palo­kun­ta.fi)
 3. Kir­jau­du säh­kö­pos­ti­o­soit­teel­la­si ja saa­mal­la­si sala­sa­nal­la HA­KAan
 4. Kir­jau­du saa­mal­la­si sala­sa­nal­la HA­KAan
 5. Tu­tus­tu re­kis­te­ri­se­los­tee­seen ja hy­väk­sy hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­le­mi­nen palo­kun­ta­toi­meen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa
 6. Tu­tus­tu oman palo­kun­ta­si tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­maan
 7. Tar­kis­ta, että säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si on hen­ki­lö­koh­tai­nen. Mi­kä­li ei ole, muu­ta se.
 8. Muut­ta­ma­si säh­kö­pos­ti­o­soi­te on jat­kos­sa käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si

Ohje palokunnan tapahtumakäyttäjälle: palokunnan tapahtuman luominen

 1. Va­lit­se palo­kun­nan nimi etu­si­vun lin­kis­tä tai ylä­pal­kin haku­ken­täs­tä
 2. Va­lit­se väli­leh­ti “Ta­pah­tu­mat”
 3. Va­lit­se pai­ni­ke “Li­sää ta­pah­tu­ma”
 4. Täy­tä ta­pah­tu­ma­tyyp­pi, alku­päi­vä­mää­rä, al­ka­mis­aika, kes­to, joh­ta­ja, osas­tot, teh­tä­vä­ku­vaus
 5. Täy­tä tar­vit­ta­es­sa myös aje­tut kilo­met­rit, ta­pah­tu­ma­pai­kan osoi­te, se­los­te
 6. Mää­ri­tä tar­vit­ta­es­sa hä­ly­tyk­seen liit­ty­vät teh­tä­vät ja siir­rä ne nuo­li­näp­päi­mil­lä alas
 7. Pai­na “Tal­len­na ja li­sää osal­lis­tu­jat”-pai­ni­ket­ta
 8. Va­lit­se osal­lis­tu­jat ta­pah­tu­maan
 9. Pai­na “Tal­len­na ja kä­sit­te­le osal­lis­tu­jat”-pai­ni­ket­ta
 10. Kir­jaa teh­tä­väs­sä teh­dyt asi­at kul­le­kin hen­ki­löl­le
 11. Pai­na lo­puk­si tal­len­na-painiketta

Ohje osastokäyttäjälle: palokunnan hälytysosaston koulutussuunnitelman tekeminen

 1. Mene palo­kun­nan etu­si­vul­le joko pai­na­mal­la omal­la kor­til­la palo­kun­nan ni­meä tai ha­ke­mal­la haku­ken­täs­tä palo­kun­nan ni­mel­lä
 2. Pai­na väli­leh­teä ”Kou­lu­tus­suun­ni­tel­ma”
 3. Va­lit­se ”Hä­ly­tys­o­sas­to”, ell­ei se ole jo nä­ky­vis­sä
 4. Hen­ki­lön koh­dal­la har­maal­la ole­vat vuo­si­lu­vut ovat käy­ty­jä kurs­se­ja
 5. Täy­tä vaa­lei­siin kent­tiin kou­lu­tus­tar­ve täyt­tä­mäl­lä vuo­si­luku suun­ni­tel­lun kurs­sin koh­dal­le
 6. Pai­na lo­puk­si oi­ke­al­la yl­hääl­lä tal­len­na-pai­ni­ket­ta

Ohje osastokäyttäjälle: uuden jäsenen lisääminen palokuntaan ja osastoon

 1. Var­mis­ta hen­ki­löl­tä it­sel­tään, onko hä­nes­tä tehty hen­ki­lö­kort­tia ai­kai­sem­min jos­sa­kin muus­sa palo­kun­nas­sa
 2. Mene palo­kun­nan osas­toon joko pai­na­mal­la osas­to­käyt­tä­jän omal­la kor­til­la nä­ky­vän palo­kun­nan osas­ton ni­meä tai ha­ke­mal­la haku­ken­täs­tä palo­kun­nan osas­ton ni­mel­lä
 3. Pai­na väli­leh­teä ”Palo­kun­ta­lai­set”
 4. Pai­na oi­ke­al­la ole­vaa nap­pia ”Li­sää hen­ki­lö”
 5. Täy­tä hen­ki­lön pe­rus­tie­dot hen­ki­lön läs­näol­les­sa
 6. Pai­na lo­puk­si al­haal­la tal­len­na-pai­ni­ket­ta
 7. Li­sät­ty hen­ki­lö kir­jau­tuu au­to­maat­ti­ses­ti palo­kun­nan jä­se­nek­si sekä sa­mal­la osas­ton jä­se­nek­si