Ohje palokunnan pääkäyttäjälle

 1. Ti­laa sala­sana it­sel­le­si osoit­tees­ta https://haka.spek.fi ja saat salasanan HAKAn mukaiseen matkapuhelinnumeroosi
 2. Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si on HAKAan re­kis­te­röi­ty säh­kö­pos­ti­o­soi­te (esim. mat­ti.mei­ka­lai­nen@palo­kun­ta.fi)
 3. Kir­jau­du säh­kö­pos­ti­o­soit­teel­la­si ja saa­mal­la­si sala­sa­nal­la HA­KAan
 4. Tu­tus­tu re­kis­te­ri­se­los­tee­seen ja hy­väk­sy hen­ki­lö­tie­tosi kä­sit­te­le­mi­nen palo­kun­ta­toi­meen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa
 5. Re­kis­te­ri­se­los­teen hy­väk­sy­mi­sen jäl­keen olet omis­sa tie­dois­sa­si
 6. Pää­set palo­kun­nan tie­toi­hin joko palo­kun­ta­si nimi­lin­kis­tä tai haku­ken­täs­tä ha­ke­mal­la palo­kun­ta­si nimellä
 7. Tal­len­na oman palo­kun­ta­si tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­ma
 8. Li­sää suun­ni­tel­ma palo­kun­nan etu­si­vul­ta al­haal­ta: Li­sää lii­te -> Va­lit­se tie­dos­to -> Va­lit­se pu­do­tus­va­li­kos­ta re­kis­te­ri­se­los­te
 9. Tar­kis­ta, että säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si on hen­ki­lö­koh­tai­nen. Mi­kä­li ei ole, muu­ta se.
 10. Muut­ta­ma­si säh­kö­pos­ti­o­soi­te on jat­kos­sa käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si
 11. Li­sää käyt­tö­oi­keudet osas­ton­joh­ta­jil­le
 12. Tie­do­ta oman palo­kun­ta­si hen­ki­löi­tä uu­des­ta HA­KAs­ta

Ohje palokunnan pääkäyttäjälle: palokunnasta eronneen henkilön poistaminen jäsenyydestä

 1. Var­mis­ta, että olet palo­kun­nan etu­si­vul­la
 2. Lis­taa "Palo­kun­ta­lai­set"-väli­leh­del­tä palo­kun­nan jä­se­net
 3. Va­lit­se hen­ki­lö, jon­ka jä­se­nyyt­tä olet pois­ta­mas­sa
 4. Pois­ta en­sin osas­to­jen jä­se­nyy­det ja vas­ta lo­puk­si palo­kun­nan jä­se­nyys
 5. Paina kynäkuvaketta eli muokkaa
 6. Li­sää jä­se­nyy­den päät­ty­mis­päi­vä­mää­rä
 7. Va­lit­se pu­do­tus­va­li­kos­ta ero­syy
 8. Täy­den­nä teks­tiä tar­vit­ta­es­sa lisä­tie­to­kent­tään
 9. Pai­na lo­puk­si "Tal­len­na"-painiketta
 10. Täl­lä ta­val­la hen­ki­lö pois­tuu osas­to­jen jä­se­nyy­des­tä ja lo­puk­si palo­kun­nan jä­se­nyy­des­tä, jo­ten hen­ki­löä ei näy enää palo­kun­ta­lai­set-lis­tauk­ses­sa
 11. Älä pois­ta hen­ki­löä re­kis­te­ris­tä muul­la kuin yl­lä­ku­va­tul­la ta­val­la!

Ohje palokunnan pääkäyttäjälle: henkilö, joka haluaa, että kaikki hänen tietonsa poistetaan HAKAsta

 1. Var­mis­ta, että olet palo­kun­nan etu­si­vul­la
 2. Lis­taa "Palo­kun­ta­lai­set"-väli­leh­del­tä palo­kun­nan jä­se­net
 3. Va­lit­se hen­ki­lön nimi­link­ki, jon­ka tie­to­ja olet pois­ta­mas­sa
 4. Kat­so kaik­ki väli­leh­det va­sem­mal­ta oi­ke­al­le al­ka­en "Jä­se­nyy­det"-väli­leh­des­tä (älä kos­ke vie­lä "Pe­rus­tie­dot"-väli­leh­teen)
 5. Pois­ta kaik­ki tie­dot mitä väli­leh­dis­sä on
 6. Mene "Pe­rus­tie­dot"-väli­leh­del­le
 7. Pois­ta kaik­ki muut, pait­si täh­del­lä mer­ki­tyt pa­kol­li­set tie­dot (nimi ja pos­ti­toi­mi­paik­ka)
 8. Li­sää pois­to­päi­vä­mää­rä ja va­lit­se pois­ton syy
 9. Pai­na lo­puk­si "Tal­len­na"
 10. Täl­lä ta­val­la hen­ki­lö pois­tuu koko re­kis­te­ris­tä
 11. Älä pois­ta hen­ki­löä re­kis­te­ris­tä muul­la kuin yl­lä ­ku­va­tul­la ta­val­la!

Ohje palokunnan pääkäyttäjälle: osasto- ja palokunnan tapahtumakäyttäjätunnusten luominen

 1. Va­lit­se palo­kun­nan nimi etu­si­vun lin­kis­tä
 2. Va­lit­se väli­leh­ti “Palo­kun­ta­lai­set”
 3. Va­lit­se hen­ki­lö, jol­le olet an­ta­mas­sa osas­to- tai palo­kun­nan ta­pah­tu­ma­käyt­tä­jä­oi­keu­det
 4. Va­lit­se väli­leh­ti “Käyt­tö­oi­keu­det”
 5. Va­lit­se “Li­sää käyt­tö­oi­keus”
 6. Va­lit­se pu­do­tus­va­li­kos­ta “Osas­to­käyt­tä­jät” tai “Ta­pah­tu­ma­käyt­tä­jä”
 7. Va­lit­se palo­kun­ta­si nimi kir­joit­ta­mal­la “Or­ga­ni­saa­tio”-kent­tään al­kua palo­kun­nan ni­mes­tä
 8. Va­lit­se alku­päi­vä­mää­räk­si ku­lu­va päi­vä
 9. Pai­na lo­puk­si “Tal­len­na”

Ohje palokunnan pääkäyttäjälle: tietyn osaston (esim. nuoriso) osastokäyttäjätunnuksen luominen

 1. Va­lit­se palo­kun­nan nimi etu­si­vun lin­kis­tä
 2. Va­lit­se väli­leh­ti “Palo­kun­ta­lai­set”
 3. Va­lit­se hen­ki­lö, jol­le olet an­ta­mas­sa nuo­ri­so-osas­ton käyt­tö­oi­keu­det
 4. Va­lit­se väli­leh­ti “Käyt­tö­oi­keu­det”
 5. Va­lit­se “Li­sää käyt­tö­oi­keus”
 6. Va­lit­se pu­do­tus­va­li­kos­ta “Osas­to­käyt­tä­jät”
 7. Kir­joi­ta alku osas­ton ni­mes­tä (ei palo­kun­nan ni­mes­tä) kir­joit­ta­mal­la “Or­ga­ni­saa­tio”-kent­tään ja va­lit­se lis­tas­ta nuo­ri­so-osas­to
 8. Va­lit­se alku­päi­vä­mää­räk­si ku­lu­va päi­vä
 9. Pai­na lo­puk­si “Tal­len­na”

Täl­lä nuo­ri­so-osas­ton käyt­tö­oi­keu­del­la hen­ki­lö ei näe esim. hä­ly­tys­o­sas­ton tie­to­ja.