Brandkårsungdomsarbetets organisation

Brandkårsungdomsarbetet är organiserat nationellt. På lokal nivå fungerar barn och unga tillsammans med ledarna i brandkårerna. På regional nivå ordnas verksamhet av ungdomsarbetsutskott/-kommittéer som består av representanter från brandkårerna. På nationell nivå styrs, planeras och representeras verksamheten av ett ungdomsarbetsutskott som är tillsatt av SPEKs styrelse.

Barn och unga utövar brandkårsverksamhet i brandkårernas ungdomsavdelningar.

Barn och unga är i åldern 7–17 år med regionala variationer. De yngsta barnen benämns med termen småbarn (7–9-åringar). Vem som helst som är intresserad av verksamheten kan bli brandkårsungdom. Brandkårsungdomarna leds och utbildas av brandkåristerna. Ungdomsavdelningens ledare utför utbildar- och ledarutbildningen.

Räddningsförbundets ungdomsarbetsutskott planerar och ordnar regionala gemensamma händelser, tävlingar och läger. Utskotten består vanligen av representanter från brandkårerna. Några räddningsförbund med stort område har skilda verksamhetsområden, och räddningsförbundets ungdomsarbetsutskott består av representanter från verksamhetsområdena. Medlemmarna i utskotten består av frivilliga aktörer. Räddningsförbunden har dessutom avlönad personal för att sköta om att den regionala verksamheten förverkligas.

På nationell nivå planeras, styrs och representeras brandkårsungdomsverksamheten av brandkårsungdomsutskottet. Utskottet består av frivilliga ungdomsarbetsledare från räddningsförbunden. Utskottets sammansättning fastställs årligen av SPEKs styrelse. Utskottet leds av en ordförande som väljs vart tredje år. Nationella evenemang, tävlingar, materialproduktion och internationell verksamhet koordineras av SPEK som expert inom ungdomsarbete.