Brandkårsdamarbetets organisation och mål

Brandkårsdamarbetets allmänna mål är att främja en positiv inställning till säkerhet. Brandkårsdamer uppmuntras att särskilt upplysa om vardags- och boendesäkerhet. SPEK:s damarbete har som mål att skapa funktionsförutsättningar för brandkårsdamarbetet och stöda räddningsförbundens och de lokala damavdelningarnas verksamhet. Målet är bl.a. att öka damernas utbildningsnivå och upprätthålla brandkårsdamarbetets traditioner.

Brandkårsdamarbetet är nationellt organiserat . På lokal nivå fungerar aktiva brandkårsdamer i brandkårerna. På regional nivå ordnas verksamhet av räddningsförbundets damarbetsutskott som består av representanter från brandkårerna. De planerar och ordnar gemensamma regionala tillställningar, tävlingar och sammankomster. Utskotten består vanligen av representanter från brandkårerna. Räddningsförbunden har dessutom avlönad personal för att stöda den regionala verksamheten. På nationell nivå styrs, planeras och representeras verksamheten av ett damarbetsutskott som är tillsatt av SPEK:s styrelse. Nationella evenemang, tävlingar, materialproduktion och internationell verksamhet koordineras av SPEK:s kansli.

Nationella damarbetsutskottet

Uppgiften för det nationella damarbetsutskottet är att ge SPEK experthjälp i planeringen av brandkårsdamarbetet. Utskottet består av frivilliga damarbetsledare från räddningsförbunden. Utskottet består av ordförande och 7 medlemmar. Dessutom utser styrelsen en föredragande och sekreterare som representerar SPEK. Medlemmarna representerar olika områden i Finland (svenskspråkiga FSB, Norra, Östra, Södra, Mellan, Västra och Mellersta Finland). 

Samarbete med andra organisationer

Brandkårsdamavdelningarna har mångsidigt samarbete bl.a. Marthorna, Jord- och hushållskvinnorna, Försvarskvinnornas förbund och olika traditionsorganisationer beroende på områdets särdrag och brandkårens intresse.  

BESÖK WEBBPLATSERNA (länkar)
Maanpuolustusnaisten liitto
Martat
Naisten Valmiusliitto
VAPEPA

Pelastusalan naisverkosto