Uutiset

Uutiset

Julkaistu 02.03.2020

Ehdota vuoden palokuntanuorisotyöntekijää!

Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 2019 -huomionosoitus on oiva ja arvostettu keino kiittää ja kannustaa palokuntanuorisotyötä tekevää henkilöä hyvästä ja ansiokkaasta työstä!

Vuoden palokuntanuorisotyöntekijä 2019 -huomionosoitus on oiva ja arvostettu keino kiittää ja kannustaa palokuntanuorisotyötä tekevää henkilöä hyvästä ja ansiokkaasta työstä! Ehdokas voi olla omasta palokunnasta, omalta alueelta tai kuka vain tun­te­masi palo­kun­ta­nuo­ri­so­työ­tä te­ke­vä va­paa­eh­toi­nen. 

Nimityksen perusteet

Esi­tyk­siä kir­joi­tet­ta­es­sa on syy­tä huo­mi­oi­da, ett­ei Vuo­den palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn­te­ki­jää va­li­ta elä­män­työn­ pe­rus­teel­la. Pe­rus­te­lu­na esi­tyk­ses­sä tu­lee olla eri­tyi­set vii­me­ai­kai­set an­si­ot. Ja täl­lä pe­rus­teel­la va­lin­ta­kin teh­dään. Kir­jat­kaa mu­kaan siis hy­vät ja ni­mit­tä­mis­sään­nön mu­kai­set kat­ta­vat pe­rus­te­lut, jot­ta pa­ras eh­do­kas voi­daan va­li­ta.

Nimittämissääntö (PDF)

Esi­tyk­siä kir­joi­tet­ta­es­sa on syy­tä huo­mi­oi­da, ett­ei Vuo­den palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn­te­ki­jää va­li­ta elä­män­työn­ pe­rus­teel­la. Pe­rus­te­lu­na esi­tyk­ses­sä tu­lee olla eri­tyi­set vii­me­ai­kai­set an­si­ot. Ja täl­lä pe­rus­teel­la va­lin­ta­kin teh­dään. Kir­jat­kaa mu­kaan siis hy­vät ja ni­mit­tä­mis­sään­nön mu­kai­set kat­ta­vat pe­rus­te­lut, jot­ta pa­ras eh­do­kas voi­daan va­li­ta.

Esitykset 15.3. mennessä

Kuka ta­han­sa voi esit­tää ketä ta­han­sa Vuo­den palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn­te­ki­jäk­si, ku­ten palo­kun­nan osas­ton oh­jaa­jaa, lii­ton alu­een oh­jaa­jaa, lei­ril­lä toi­mi­nut­ta kurs­sin­joh­ta­jaa tai kou­lut­ta­jaa ym.. Esi­tys tu­lee teh­dä ohes­sa ole­val­la esi­tys­lo­mak­keel­la vii­meis­tään 15.3. ja pe­rus­tel­la hy­vin, sil­lä va­lin­ta teh­dään vain sen pe­rus­teel­la.

Jo­kai­nen voi olla Vuo­den palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä. Haus­sa ei ole su­per­mies tai -nainen vaan esi­mer­kil­li­nen, ai­kaan­saa­va ja ak­tii­vi­nen va­paa­eh­tois­toi­mi­ja.

Esityslomake

Esi­tyk­set teh­dään ohei­ses­ta lin­kis­tä.

https://link.web­ro­pol­sur­veys.com/S/3A33FAF947EB6D99

Lisätietoja

timo.so­va­nen(a)spek.fi | 040 511 2481