Brandkårsdamer – med känsla och kunskap för säkerheten

Damerna deltar i alla uppgifter i brandkåren, även i räddningsuppdrag i larmavdelningarna. Brandkårsdamarbete i egen damavdelning är ett mångsidigt och nyttigt fritidsintresse för alla som är intresserade av brandkåren och vardagssäkerheten. Syftet är förutom att utveckla deltagarens egna säkerhetsfärdigheter även främja säkerheten i närmiljön. Damavdelningens verksamhet gagnar hela brandkårsföreningen. Verksamheten kan även bestå av annan trevlig samvaro utgående från medlemmarna som exempelvis handarbete, motion, bastukvällar och gemensamma studieresor.

I brandkårsdamernas hjärtliga gemenskap lär man sig nya färdigheter och får känna glädjen av att lyckas. Det krävs ingen utbildning eller tidigare erfarenhet för att ansluta sig till damverksamheten. Åldersgränsen är 16 år och det finns ingen övre åldersgräns eller könsbegränsning.  Brandkåren sköter inskolningen av en ny medlem som innehåller grundkunskaper om brandkårens funktioner och verksamhetssätt.  

Säkerhetskommunikation 

Förebyggande av olyckor och bränder har en viktig roll i brandkårsarbetet. Vilket är effektivare: att förebygga morgondagens eldsvåda eller att släcka gårdagens eldsvåda? Brandkårsdamerna ger säkerhetsrådgivning och handledning vid olika tillställningar exempelvis i daghem, skolor, olika inrättningar och på andra organisationers kurser. Du kan även möta brandkårsdamer på säkerhetsfrämjande mässor och temadagar. Vardags- och boendesäkerhet är ett av brandkårsdamernas starka kunskapsområden. Andra rådgivningsämnen är till exempel säker hantering av eld, förebyggande av olyckor och att göra nödanmälan.

Larmförplägnad

Förplägnad och annan underhållsverksamhet har traditionellt varit och är fortfarande en av brandkårsdamernas verksamheter.  Även pojkar och män är välkomna att sköta förplägnad. Larmförplägnad är att snabbt ordna mat och dryck vid storbränder, olyckor och efterspaningar. Bespisning görs på brandkårsläger och vid olika evenemang.

Läger

Brandkårsdamerna fungerar precis som andra avdelningar i flera roller och medverkar i arrangemangen för brandkårsungdomarnas läger. På lägren finns många uppgifter där det behövs olika kunnande. Lägren är även en utmärkt möjlighet att lära sig nya saker och bekanta sig med brandkårister från hela Finland. 

Exempel på lägeruppgifter: 

  • Organisering och ledning av lägret 
  • Lägerkansli: kommunikation, kansliuppgifter
  • Underhåll: klädvård, lägerstädning 
  • Lägersjukhus, första hjälpen
  • Lägerdaghem
  • Övervakande av ordningen
  • Kantin och lägerbutik

Brandkårsdamernas utbildning och specialkunnande

Brandkårsdamverksamheten har ett eget utbildningssystem Utbildningsutbudet består av både brandkårsdamernas egna kurser och brandkårsverksamhetens manskapskurser och befolkningsskyddskurser.  Brandkårsdamerna får genom övningar och utbildning lära sig brandkårskunskaper. Brandkårsdamerna kan om de vill mäta sin kunskap i olika nationella och internationella tävlingar.

Många brandkårsdamer utbildar sig till utbildare. Utbildar- och rådgivningskunskaperna behövs i den egna brandkårens verksamhet och vid säkerhetsrådgivning till andra organisationer. Brandkårsdamerna utbildar bl.a. första hjälpen, förstahandssläckning och beredskap. 
Det behövs hela tiden mera ungdomsledare och hjälpledare, och man uppmuntrar även att utbilda sig för dessa uppgifter. I många brandkårer har damerna en nyckelroll när det gäller att grunda en småbarnsavdelning. Brandkårsdamernas yrkeskunskap och erfarenhet tillför betydande mervärde även för ungdomsavdelningens verksamhet. 

Utbildade brandkårsdamer kan även hjälpa myndigheterna i räddningssituationer. En brandkårsdam kan exempelvis vara med och underlätta situationen för en person som råkat ut för en olycka genom psykisk första hjälpen innan den offentliga sektorns stödfunktioner påbörjas.