Dataskyddsredogörelse

Personuppgiftsansvarig
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf (SPEK)
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors, tfn 09 476 112

Person som svarar för registerärenden
Riikka Vihavainen, 040 544 5238
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors, tfn 040 7733 261

Registrets namn
Register för beställare av SPEK brandkårsverksamhetens nyhetsbrev

Syftet med hanteringen av personuppgifter
Med registret upprätthålls uppgifter om dem som beställer nyhetsbrevet. SPEK samlar de uppgifter i registret som krävs för att sända nyhetsbrev.

Registrets datainnehåll
I registret sammanställs beställarnas för- och efternamn och e-postadress.

Lagenliga informationskällor
Beställarnas uppgifter sammanställs med en blankett i anslutning till palokuntaan.fi webbplatsen. Blankettens uppgifter uppdateras i nyhetsbrevets app. Registreringen grundar sig på saklig anknytning mellan den personuppgiftsansvarige och de registrerade (Personuppgiftslagen 8 § 5).

Lagenlig överlåtelse av uppgifter
Uppgifter i registret ges endast i samtycke med beställaren. Beställaren kan när som helst be att hens uppgifter avlägsnas från nyhetsbrevets beställningslista. Personuppgiftsansvarige överlåter uppgifter om beställarna endast om finländska myndighetsåtgärder kräver det.

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för skydd av registret
Registrets databas finns i nyhetsbrevets databas och dess användning är begränsad. Användarrättigheterna bestäms av personen som svarar för registerärenden.

Information till den registrerade
Beställaren av nyhetsbrevet matar in sina uppgifter på blanketten som finns på webbplatsen palokuntaan.fi. Uppgifterna överförs till nyhetsbrevets beställarregister och används för att informera om brandkårsverksamheten. I varje nyhetsbrev finns möjlighet att avsluta beställningen.

Rätt till insyn
Var och en har rätt att granska vilka uppgifter som sparats om hen i personregistret. Den registrerade kan sända en granskningsbegäran till adressen jarjestopalvelut@spek.fi.

Rätt att begära korrigering av uppgift 
Var och en har rätt att kräva en felaktig uppgift korrigeras i registret. Begäran om att korrigera uppgiften kan göras per e-post till adressen jarjestopalvelut@spek.fi.

Övriga rättigheter i anslutning till hantering av personuppgifter
Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning.

Den registrerade har rätt att avlägsna uppgifterna, begränsa hanteringen, överföra uppgifterna från ett system till ett annat och rätt att motsätta sig hantering av uppgifterna om förutsättningarna uppfylls enligt gällande lagstiftning.


Upphovsrättigheter

Användning av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands webbplats
Följande villkor gäller för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands webbplats palokuntaan.fi:

Räddningsbranschens Centralorganisation har alla rättigheter till materialet som presenteras på webbplatsen om det inte nämns skilt på annat sätt. Användning av innehållet på Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands webbplats är tillåtet att användas privat eller av företag eller internt i organisationen. Det är förbjudet att använda webbplatsen för kommersiellt syfte eller vidarebefordra den. Nyheter och pressmeddelanden får användas i informationssyfte med förutsättning att informationskällan nämns ändamålsenligt.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland garanterar inte att webbplatsen fungerar felfritt. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har rätt att ändra webbplatsens utseende och innehåll, och kan vid valfri tidpunkt hindra besökarnas tillgång till webbplatsen.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland svarar inte för att information som finns på webbplatsen är felfri och inte för eventuella omedelbara eller indirekta skador som orsakas webbplatsens användare. Vid sändning av material per e-post eller via webbplatsen till Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland bekräftar avsändaren att det sända materialet inte är olagligt eller innehåller virus.