Brandkårsungdomar

I avtalsbrandkårernas ungdomsavdelningar ordnas fritidssysselsättning för 7–17-åriga barn och unga. Vem som helst som är intresserad av verksamheten kan bli en brandkårsungdom. Alla som deltar i ungdomsverksamheten får beredskap och kunskap att agera i oväntade situationer i vardagslivet.

Brandkårsungdomarnas värden

  • Jämställdhet: En brandkårsungdom uppskattar och uppmärksammar andra
  • Pålitlighet: En brandkårsungdom är pålitlig och ansvarfull
  • Säkerhet och ansvar: En brandkårsungdom kan och vågar handla i olika situationer

Veckoövningar

Ungdomarna samlas till övningar varje vecka. Förutom brandmannafärdigheter lär sig deltagarna många allmännyttiga färdigheter som första hjälpen och förstahandssläckning. På en övning kan deltagarna till exempel åka på exkursion till en nödcentral eller ett sjöräddningssällskap.

Vi publicerar brandkårernas övningsplaner. Du kan lämna in er övningsplan med formuläret nedan.

Brandkårsläger

I brandkårsungdomsverksamheten ingår även annat än veckoövningar. En av de största verksamhetsformerna är brandkårslägren. På de årliga brandkårslägren genomför barnen och ungdomarna kurser enligt utbildningssystemet för brandkårsungdomar samt mäter sina kunskaper i proven för kunskapsmärken. Vart fjärde år samlas brandkårsungdomar från hela Finland och utlandet på ett riksomfattande läger för att ha roligt och lära sig nya saker.

Tävlingar

Brandkårsungdomarna kan också delta i olika former av tävlingar som ordnas för dem. Veikon Malja-tävlingen är en viktig årlig tävling med cirka 250 deltagare, där brandkårsungdomarna tävlar om ett finlandsmästerskap. En kunskapstävling ordnas i anslutning till tävlingen, där man avgör landets duktigaste brandkårsungdomslag på teoretisk nivå.

Internationellt brandkårsungdomsarbete

I Finland strävar man efter att aktivt stöda brandkårsungdomarna att bli internationella. Finländska brandkårsungdomar och ungdomsavdelningar har möjlighet att delta i internationella tävlingar, seminarier, läger och andra motsvarande evenemang.

Den internationella verksamheten samordnas av SPEK och CTIF:s Finländska nationella kommitté. Läs mer om CTIF, den världsomfattande organisationen för brandkårer och räddningstjänster:

Nuförtiden samarbetar brandkårsungdomarna aktivt med brandkårer från olika länder inom ramen för vänbrandkårsverksamheten. Deltagarna kan besöka brandkårer i andra länder och lära sig mer om deras brandkårskultur.

Utbildning för brandkårsungdomar

Brandkårsungdomarna har ett eget utbildningssystem. Det är planerat för 7–17-åriga barn och unga. Systemet består av en introduktion, obligatorisk del och fördjupande del. Utbildningssystemet grundar sig på barnens och de ungas ålder och erfarenhet. Kurserna genomförs i ordningsföljd från en kurs som motsvarar deltagarens ålder och därefter fortsätter deltagaren vidare enligt utbildningssystemet.

Ungdomarna kan tilldelas kunskapsmärken efter en kurs. Kunskapsmärken delas ut efter att deltagaren utfört provet för kunskapsmärket med godkänt resultat. Proven utförs oftast på brandkårsungdomarnas läger efter en kursprestation.

Brandkårsungdomsverksamhetens organisation

Brandkårsungdomsarbetet är organiserat på riksnivå. På lokal nivå, vid brandkårernas ungdomsavdelningar, samverkar barnen och ungdomarna med brandkårsledarna. Ungdomsavdelningens ledare genomför en utbildar- och ledarutbildning. Det finns två kurser för brandkårsungdomsledare: brandkårutbildarkursen och Att arbeta med ungdomar-kursen.

På regional nivå samordnas verksamheten av utskott eller kommittéer för ungdomsarbete som består av representanter för brandkårerna. Räddningsförbundets ungdomsarbetsutskott planerar och ordnar regionala gemensamma evenemang, tävlingar och läger. Utskotten består vanligen av representanter för brandkårerna. Några räddningsförbund med stort område har skilda verksamhetsområden, och då består räddningsförbundets ungdomsarbetsutskott av verksamhetsområdenas representanter. Medlemmarna i utskotten deltar i verksamheten på frivillig basis. Räddningsförbunden har dessutom avlönad personal som tillser att den regionala verksamheten genomförs.

På nationell nivå styrs, planeras och representeras verksamheten av en hobbyarbetsgrupp som är tillsatt av SPEKs brandkårskommission.

Studiematerial för assisterande instruktörer

SPEK har producerat material för att stödja rekryteringen av assisterande instruktörer inom brandkårens ungdomsverksamhet. Studiematerialet för nya assisterande instruktörer finns i materialbanken. Materialet innehåller information om bland annat brandkårsungdomsverksamheten, rollen som assisterande instruktör och särskilda situationer. Anteckningarna i PowerPoint-presentationen innehåller mer information och material.

Särskilda situationer inom brandkårens ungdomsverksamhet

Den här guiden har utarbetats för att stödja utbildare och instruktörer inom brandkårens ungdomsverksamhet. Guiden ger praktiska tips på hur man förebygger oönskade situationer och hur man löser dem på ett konstruktivt sätt.

Guiden tar upp olika utmaningar i ungdomars liv och ger råd om hur man kan hjälpa dem med utmaningarna.

De ämnen som behandlas i guiden är t.ex.

  • överträdelser av regler
  • mobbning
  • aggressivt beteende eller våldsamma situationer
  • trakasserier och sexuellt utnyttjande
  • utmaningar gällande beteende och lärande.

Discord

Brandkåren-Discord (Palokuntaan-Discord) är en virtuell mötesplats för brandkårister. Kom och diskutera med oss!