Kipinä-verktyget 

Kipinä-verktyget har utvecklats för att stödja ungdomsavdelningarnas verksamhet och utveckling. Kipinä-verktyget inspirerar, utmanar, handleder och stöttar brandkårer att utveckla verksamheten långsiktigt och målinriktat.

Med Kipinä-verktyget kan brandkåren:

 • få viktig respons om sin verksamhet
 • identifiera sina styrkor och svagheter
 • bedöma nuläget och hitta förbättringsområden
 • utvecklas genom målinriktad handling.

Hur fyller man i Kipinä-verktyget?

Kipinä-verktyget kan fyllas i från länken nedan. Svaren lagras som helt anonyma i en i databas. Informationen visar bland annat verktygets nyttjandegrad och utvecklingen av verksamhetens kvalitet områdesvis för de olika räddningsverken. Informationen kan inte kopplas till enskilda brandkårer eller svarande.

Du kan spara och ta en paus efter varje fråga, och fortsätta från samma ställe nästa gång. Så fort som du svarat på alla frågor visas en sammanfattning som du kan skriva ut, spara på din dator eller skicka till din e-post.

Observera att när du har svarat på alla frågor kommer du inte längre att kunna ändra dina svar eller fylla i filen igen. Därför är det viktigt att du sparar eller skriver ut en sammanfattning så att du kan följa upp kvalitetsutvecklingen på din avdelning.

Målnivåerna belyser viktiga frågor

Den första versionen av verktyget innehåller 28 olika utvärderingsfrågor, var och en med fyra målnivåer och exempel. Dessutom innehåller verktyget ett sammanställningsformulär (Kipinä-barometern). Verktyget kan användas till att utvärdera verksamheten, dokumentera resultat och utarbeta en utvecklingsplan utifrån dem.

Fyra målnivåer:

 • HÖGT KVALIFICERAD – verksamheten överskrider den nationella målnivån
 • UTMÄRKT – verksamheten håller nationell målnivå
 • KAN FÖRBÄTTRAS – verksamhetsmålen uppfylls delvis, utvecklingsförslag
 • BÖR FÖRBÄTTRAS – verksamhetsmålen uppfylls inte, viktigt utvecklingsobjekt

Den nationella kommittén för ungdomsarbete har som målsättning att varje ungdomsavdelning ska uppmuntras till att sträva efter utmärkt nivå. På så sätt försöker kommittén påverka och leda ungdomsavdelningarna i samma riktning på nationell nivå.

Mångsidiga användningsmöjligheter 

Det är valfritt att använda verktyget och allt behöver inte åtgärdas på ett enda år. Det viktigaste är att avdelningen har en klar vilja att utvärdera sin verksamhet och därmed utveckla den. 

Verktyget har en mängd olika användningsmöjligheter:

 1. Ungdomsavdelningens chef kan göra självständiga utvärderingar med hjälp av verktyget.
 2. Alternativt kan utvärderingen vara mer omfattande och till exempel involvera föräldrar, ungdomar, brandchefen, utbildningschefen eller medlemmar i förvaltningen (t.ex. ordförande). Då talar man om intern auditering.
 3. Om så önskas kan brandkåren också göra en extern auditering. Då ber brandkåren en utbildare/ungdomsavdelningschef från en närliggande brandkår eller en erfaren brandkårsungdomsarbetare på förbunds/nationell nivå att delta i utvärderingen.
 4. Verktyget kan också användas delvis, så att avdelningen väljer tyngdpunkten för bedömningskriteriet, d.v.s de områden man vill fokusera på.
 5. Kipinä-verktyget kan också användas till exempel vid byte av avdelningschef. Verktyget är också oumbärligt i en sådan brandkår, där man ska inrätta en ungdomsavdelning.

Brandkårerna kan utnyttja Kipinä-verktygets resultat, bland annat i fråga om verksamhetsberättelser eller verksamhetsplaner och ekonomiska beräkningar.

Pikkukipinä

Pikkukipinä är ett utvärderingsformulär som kan användas för utvärdering och självutvärdering av verksamheten i samråd med brandkårsungdomarna. De äldre ungdomarna på ungdomsavdelningen kan fylla i Kipinä-verktygets formulär och de yngre kan fylla i ett utskrivet formulär från Pikkukipinä.

I utvärderingsformuläret från Pikkukipinä kan barn och unga ringa in den smiley som bäst beskriver ett påstående. I slutet av formuläret finns meningar som ska kompletteras.

Rätt stämning på utvärderingsmötet

Observera att verktyget används för att utvärdera verksamheten, inte människor. Utvärderingsmötet ska vara diskuterande och lösningsinriktat, inte som ett förhör.

Det är en bra idé att starta utvärderingen genom att komma överens om gemensamma grundregler, som skrivs på en synlig plats. Sådana regler kan vara:

 • alla har rätt att säga sin åsikt
 • allas åsikt uppskattas och bedöms inte
 • man lyssnar på varandra och avbryter inte
 • känsliga frågor tas upp i förtroende.

Kipinä – Handbok för ungdomsarbete inom brandkåren

Kipinä är en grundläggande guide och handbok för ungdomsarbetare inom brandkåren. I guiden finns material som avdelningsledarna och andra funktionärer behöver för att utföra dagliga eller mer sällan förekommande arbetsuppgifter. Guiden ger tips på hur en ungdomsavdelning sköts samt svar på frågor som kan uppstå.

Respons om Kipinä-verktyget

Respons, samt utvecklings- och förbättringsidéer kan ges direkt till medlemmarna i hobbyarbetsgruppen och/eller till SPEKs utvecklingschef för hobbyverksamhet.

Niko Ara
utvecklingschef
040 482 0806
niko.ara@spek.fi