Liekki-verktyget

Handlingsprogrammet för brandkårer 2023–2027 godkändes sommaren 2022. Liekki-verktyget stöder handlingsprogrammet och hjälper brandkårerna att utveckla sin verksamhet. Syftet är att uppmuntra, utmana, styra och stödja brandkårerna i det långsiktiga och målinriktade arbetet med att utveckla verksamheten.

Med hjälp av verktyget får brandkåren viktig respons på sin verksamhet och kan bilda sig en uppfattning om sina styrkor och svagheter, sin nuvarande situation och sina utvecklingsområden. En brandkår utvecklas genom målinriktad verksamhet.

Brandkårerna rekommenderas att årligen utvärdera olika delområden i sin verksamhet med hjälp av Liekki.

Liekki-verktyget stöder Handlingsprogrammet för brandkårer

Verktyget omfattar fem fokusområden, som följer Handlingsprogrammet för brandkårer 2023–2027:

  • Brandkårernas verksamhet, organisation och beslutsfattande
  • Brandkårsverksamhetens synlighet
  • Brandkåristernas kompetens
  • Rekrytering av brandkårister
  • Förtydligande av brandkårsverksamhetens identitet

Det finns sammanlagt 35 frågor. Utöver de egentliga frågorna ställs bakgrundsfrågor om räddningsförbundet, räddningsverket och brandkåren. Till sist finns det möjlighet att ge respons.

Varje fråga har fyra olika nivåer:

  • HÖGT KVALIFICERAD – verksamheten överskrider den nationella målnivån
  • UTMÄRKT – verksamheten håller nationell målnivå
  • KAN FÖRBÄTTRAS – verksamhetsmålen uppfylls delvis, utvecklingsförslag
  • BÖR FÖRBÄTTRAS – verksamhetsmålen uppfylls inte, viktigt utvecklingsobjekt

OBS! När du har svarat får du en sammanfattning som antingen kan skrivas ut, sparas i PDF-format på datorn eller skickas till din egen e-postadress. Det är bra att årligen utvärdera sin verksamhet inom olika delområden. För att utvecklingen ska kunna följas upp, är det viktigt att du sparar sammanfattningen på datorn, skriver ut den eller skickar den till din e-postadress.