HAKA hallinnointikanta on palokuntien työkalu

Palokuntien hallinnointikanta HAKA on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ylläpitämä, palokuntien hallintotarpeita varten tuotettu turvallisuusosaamisen tietokanta. Palokunnat voivat kirjata HAKAan jäsen- ja koulutustiedot, ylläpitää tapahtumakirjanpitoa koulutusten, hälytysten ja muiden tapahtumien osalta sekä ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin. HAKAan pääset kirjautumaan osoitteessa: https://haka.spek.fi tai lataamalla HAKAn suoraan puhelimeesi sovelluskaupasta.

Miksi HAKAa kannattaa käyttää?

 • Kaikki palokunnan toiminta tulee kirjattua, jolloin pelastuslaitokselle voi osoittaa, että palokunta tekee paljon asioita, joista ei makseta.
 • Tilastoja voi hyödyntää palokunnan toimintakertomusta laadittaessa.
 • Henkilöiden harrastustunnit ja tarkka liittymispäivämäärä ovat helposti löydettävissä esimerkiksi harratustuntimerkkejä ja vuosimerkkejä haettaessa.
 • Henkilöiden toiminta palokunnan eri tehtävissä tulee kirjattua. 
  • Rooleihin kirjatut tehtävät helpottavat ansiomerkkien hakua (ansiomerkkirekisteri).
 • Oikein kirjatut roolit mahdollistavat sähköpostiviestien lähettämisen HAKAn kautta.
 • HAKAan saa kirjattua henkilöiden koulutustiedot, osaamisen, altistumistiedot sekä palokunnan koulutussuunnitelmat
  • Nämä tiedot hyödyttävät palokuntalaista, palokuntaa, koulutuksen järjestäjää ja pelastuslaitosta.
 • HAKA mahdollistaa henkilöstön suorituskyvyn seuraamisen, analysoinnin ja kehittämisen. 

Lataa HAKA App -mobiilisovellus puhelimeesi

HAKAn mobiilisovelluksella HAKA Appilla voit käyttää HAKAa helposti missä vain. Lataa HAKA App puhelimesi sovelluskaupasta:

Google play store logo.App Store logo.

Nyt voit arvioida osaamistasi ja kirjata altistumiset HAKA 2.0:ssa

Uudistunut HAKA 2.0 julkaistiin joulukuussa 2022 ja se toi palokuntien pelastustoimintaan osallistuville vapaaehtoisille, osa-aikaisille ja päätoimisille henkilöille uutena mahdollisuutena kirjata HAKAan tehtäväkohtaisesti käyttämiään kyvykkyyksiä ja arvioida niissä suoriutumista. Lisäksi hallinnointikantaan on tuotettu mahdollisuus henkilökohtaisten altistumisaikojen kirjaamiseen. HAKA ja sen uudet ominaisuudet tuovat hyötyjä niin sopimuspalokunnille kuin pelastuslaitoksillekin.

Pelastustoimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, osa-aikaiset ja päätoimiset henkilöt voivat nyt:

 • Arvioida tehtäväkohtaisesti käyttämiään kyvykkyyksiä ja niissä suoriutumista tähdillä 1-5 (1= ei osaa…5=osaa erinomaisesti). 
 • Nähdä itse omista tiedoista itsearvioinnin keskiarvon viimeiseltä vuodelta sekä viideltä viimeiseltä vuodelta
 • Hyödyntää arvioita seuraavaa harjoitusohjelman laadittaessa
 • Täyttää henkilökohtaista altistumispäiväkirjaa.

HAKA 2.0 mahdollistaa uudella tavalla pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn seuraamiseen, analysoinnin ja kehittämisen. Hallinnointikannan uudistukset vahvistavat palokuntien mahdollisuutta osaamistarpeiden pitkän ajan seurantaan ja ennakointiin.

HAKA 2.0:n toteutuksen mahdollisti Palosuojelurahasto.

UKK/FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Vaik­ka yh­dis­tä­mi­nen on nyt teh­ty, nä­kyy tie­dois­sa­ni edel­leen van­ha palo­kun­ta, jos­sa olen ai­kai­sem­min ol­lut jä­se­ne­nä, eikä ny­kyi­nen palo­kun­ta?

 • Vanhassa HAKAssa oli yli 1000 henkilöä, jotka ovat kuuluneet kahteen tai useampaan palokuntaan. Jokaisella henkilöllä on jatkossa vain yksi kortti, johon voi liittää eri palokuntien jäsenyyksiä ja tarvittaessa myös käyttöoikeuksia. Ota palautelomakkeella yhteys tukeen.

Mi­ten voin vaih­taa tai pyytää uuden sala­sa­nan?

Voit muokata salasanaasi seuraavasti:

 • Mene HAKAn etu­si­vul­le ja pyy­dä uusi sala­sa­na, joka lähetään vain mat­ka­pu­he­li­meen.
 • Jos ha­lu­at muut­taa sala­sa­naa kirjautumisen jälkeen, voit muuttaa sen omis­sa tie­dois­sa­si.

Mi­ten voin pois­taa omal­ta hen­ki­lö­kor­til­tani tie­to­ja?

 • Oman pro­fii­lin etu­si­vul­la pai­na nap­pia Muok­kaa. Tyh­jen­nä pois­tet­ta­vat ja tar­peet­to­mat tie­dot niis­tä ken­tis­tä, joista haluat ja pai­na lo­puk­si Tal­len­na -nap­pia.

Mi­ten saan it­sel­le­ni tun­nuk­set?

 • Mikäli sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi löytyvät HAKAsta niin mene HAKAn etusivulle https://haka.spek.fi ja paina linkkiä “Olen unohtanut salasanani – Tilaan itselleni salasanan”. Salasana lähetetään puhelinnumeroosi. Mikäli tarvitset käyttöoikeuksia ole yhteydessä palokuntasi pääkäyttäjään.
 • Mikäli palokuntasi ei ole HAKAssa niin palokunnan puheenjohtaja tai päällikkö voi tehdä HAKAn etusivulta tukipyynnön.

Mi­ten pois­tet­tu­ja tie­to­jani on nyt näkyvissä uu­des­sa HAKAs­sa?

 • Jos henkilö on kuulunut useampaan palokuntaan, on hänellä ollut useampi profiili (henkilökortti). Nämä tiedot on nyt koneellisesti yhdistetty yhdeksi profiiliksi. Mikäli yhdistettyyn profiiliisi on tullut vanhentuneita tietoja, johtuu se siitä, että jossain olemassa olevassa profiilissasi on ollut vanhentuneita tietoja. Vanhasta HAKAsta poistettuja tietoja ei ole tuotu uuteen HAKAan.

Mi­ten osas­to­käyt­tä­jä­nä pää­sen omaan palo­kun­taa­ni?

 • Kun olet kirjautunut HAKAan, olet omissa tiedoissa ja kun palokunnan pääkäyttäjä on antanut sinulle osastokäyttäjäoikeudet, niin pääset palokunnan tietoihin etusivun palokunnan nimen linkistä tai yläpalkin hakukentästä aloittamalla kirjoittamaan palokunnan nimeä. Tähän tulee vielä päivitys, jossa liikkuminen oman kortin ja palokunnan kortin välillä helpottuu.

Mi­ten näen hel­poi­ten omat tie­to­ni HAKAs­sa?

 • Helpoiten näet HAKA-appin kautta omista tiedoista. Voit ladat appin sovelluskaupastasi. 
 • Saat myös kai­kki omal­le kor­til­le­si mer­ki­tyt tie­dot näkyviin kirjautumalla selaimella HAKAan ja pai­na­mal­la etu­si­vul­la ole­vaa nap­pia Tu­los­ta. Näyt­töön tu­levat kaik­ki tie­to­si.

Mis­tä löy­dän SPE­Kin laa­ti­man re­kis­te­ri­se­los­teen, jon­ka hy­väk­syin kir­jau­tu­es­sa­ni HAKAan en­sim­mäis­tä ker­taa?

Mik­si uu­teen HAKAan ajo­kort­ti­luo­kis­ta­ni on tul­lut vain B, C1- / C?

 • Kaikkiaan erilaisia ajokorttiluokkia oli vanhassa HAKAssa yli 700 erilaista. A B (välilyönti välissä) ja AB olivat kaksi eri tapaa. Tästä johtuen datasta ajettiin uuteen HAKAan vain B ja C1- / C -ajokorttiluokat. Jokainen voi tallentaa puuttuvat tiedot itse. Nyt ajokorttiluokat eivät ole avoimia kenttiä, vaan rastitettavia kenttiä.

Mik­si en voi käyt­tää yh­teis­tä säh­kö­pos­tia käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na?

 • Jokaisella HAKAan rekisteröidyllä henkilöllä pitää olla henkilökohtainen sähköposti eli käyttäjätunnus. Mikäli tapahtuu jostakin syystä väärinkäytöksiä tai muuten vääriä tallennuksia, ei lokista voida yksilöidä, kuka muutokset on tehnyt.

Mik­si en löy­dä HAKAa omal­la se­lai­mel­la­ni?

 • Tyhjennä selaimen muisti. Ainakin Internet Explorerilla selain tarjoaa vanhaa kirjautumisosoitetta, jossa perässä on .asp. HAKAan pääset joko osoitteesta https://haka.spek.fi tai kirjoittamalla suoraan selaimen riville haka.spek.fi.

En voi lisätä henkilölle uutta sähköpostiosoitetta, koska se on jo HAKAssa käytössä ja tulee virheilmoitus

 • Jokaisella HAKAssa olevalla on yksi kortti, jolla voi olla useampia jäsenyyksiä palokuntiin. Mikäli henkilö liittyy uuteen palokuntaan hän voi hakea HAKAn kautta palokunnan jäsenyyttä tai uuden palokunnan pääkäyttäjä voi tehdö tukipyynnön HAKAn etusivun kautta jäsenyyden lisäämiseksi. Mikäli henkilöllä on useampia kortteja HAKAssa niin ne voidaan yhdistää myös tukipyynnöllä. 

Ai­kai­sem­min pe­rus­käyt­tä­jä­nä mi­nul­la oli oi­keus luo­da palo­kun­nan ta­pah­tu­mia (esim. har­joi­tuk­sia) ja nyt ei. Mik­si?

 • Peruskäyttäjällä ei ole enää oikeutta luoda tapahtumia. Pyydä palokunnan pää- tai osastokäyttäjältä itsellesi palokunnan tapahtumakäyttäjäoikeudet. 

Ongelmia sovelluksessa?

Sovelluksen toimimattomuudesta voi raportoida, kuten HAKAn muistakin virhetilanteista palautelomakkeella.

HAKA-tilastot

Hallinnointikantaan kirjatut tilastotiedot löytyvät HAKA-tilastoista. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi palokunnan toimintakertomusta ja pelastuslaitokselle toimitettavia raportteja laadittaessa. Lisäksi HAKA-tilastoista löytyvien trendikuvaajien avulla on helppo tarkastella palokunnan tulevaisuuskuvaa. 

Tietosuojaseloste