Trygg verksamhet i brandkåren

Vi har sammanställt material och hjälpmedel för brandkårerna, för att möjliggöra att verksamheten i brandkårerna är trygg och öppen för alla och för att garantera tryggheten för varje brandkårist. 

Vi instruerar alla brandkårer att hålla en veckoövning där ni tillsammans går igenom instruktionerna för att garantera en trygg och givande verksamhet för alla, och försäkrar er om att alla brandkårister är medvetna om brandkårens ansvarspersoner, så som kårchefen, vice kårchefen och avdelningsledarna.

Brandkårens minneslista

 • Brandkårerna bör ha klara regler och färdiga handlingsmodeller för att ta itu med och hantera osakligt beteende så som mobbning, diskriminering eller trakasserier. 

 • Alla bör förbinda sig till de gemensamma reglerna, samt till förebyggandet och hanteringen av osakligt bemötande. Ni kan använda er av affischen ”Låt oss tillsammans göra en brandkår där alla trivs”, som SPEK har producerat och som alla brandkårister ombeds underteckna. Affischen sätts upp på väggen i brandkårens utrymmen.

 • Brandkåristerna ska känna till de ansvarspersoner till vilka de kan anmäla osakligt bemötande (till exempel en förman eller avdelningschef).

 • Vi rekommenderar att brandkårerna utnämner 1-2 trygghetspersoner bland sina medlemmar, med vilka man kan diskutera osakligt bemötande med låg tröskel.

 • Diskutera frågor så som osakligt beteende, mobbning, diskriminering och trakasserier öppet, eftersom öppenhet ökar förtroendet.

 • Vi rekommenderar att det med jämna mellanrum genomförs en enkätundersökning gällande brandkåristernas belåtenhet, så att ni kan bilda er en uppfattning om er verksamhet och har möjlighet att vidta åtgärder mot eventuella missförhållanden i rätt tid.

Material

Trygg verksamhet i ungdomsavdelningen

Brandkårerna bör sträva efter att det alltid finns åtminstone två myndiga personer på plats vid verksamhet för minderåriga. På det här sättet kan ni försäkra sig om trygga förhållanden för alla som deltar i verksamheten.

Vi rekommenderar starkt att brandkårsföreningarna kontrollerar straffregisterutdragen för alla frivilliga personer som deltar i barn- och ungdomsverksamheten. Läs mer. 

Ungdoms-, idrotts- och social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisationer Allians, Valo och SOSTE samt Centret för konstfrämjande, som representerar arrangörer inom kultursektorn, har tillsammans producerat en instruktion för föreningarna.

Särskilda situationer inom brandkårens ungdomsverksamhet

Den här guiden har utarbetats för att stödja utbildare och instruktörer inom brandkårens ungdomsverksamhet. Guiden ger praktiska tips på hur man förebygger oönskade situationer och hur man löser dem på ett konstruktivt sätt.

Guiden tar upp olika utmaningar i ungdomars liv och ger råd om hur man kan hjälpa dem med utmaningarna.

De ämnen som behandlas i guiden är t.ex.

 • överträdelser av regler
 • mobbning
 • aggressivt beteende eller våldsamma situationer
 • trakasserier och sexuellt utnyttjande
 • utmaningar gällande beteende och lärande.

Trygghetspersoner

Vi har utnämnt tre trygghetspersoner inom avdelningen för brandkårstjänster, som erbjuder stöd för personer som har konfronterats med mobbning, diskriminering, trakasserier eller annat osakligt bemötande. Kontakten är helt konfidentiell. Vi ber dig vänligen kontakta oss på finska eller engelska.

Heli Kari-Horelli
040 7335 448
heli.kari-horelli@spek.fi

Niko Ara
040 482 0806
niko.ara@spek.fi

Outi Kunnamo
040 355 4477
outi.kunnamo@spek.fi

Ordlista

Det är viktigt att förstå vad som avses med osakligt bemötande och trakasserier, så att vi kan uppmärksamma fenomenen i vår verksamhet, göra korrigeringar och säkerställa en trygg miljö för alla.

Arbetarskyddscentralens webbsidor definieras osakligt bemötande på följande sätt:

Osakligt bemötande kan framstå som 

 • mobbning  
 • försummelse
 • nedvärdering eller ignorering 
 • isolering 
 • svartmålning av en persons egenskaper, karaktärsdrag eller privatliv 
 • hot 
 • överskridning av arbetsledningsmakt eller förödmjukande behandling 
 • ensidig ändring av överenskomna villkor 
 • diskriminering eller favorisering. 

Osakligt bemötande kan gälla personen eller arbetet. Behandlingen sker ofta systematiskt och är fortsatt, men även enstaka lindrigare handlingar kan anses vara osakliga. Det kan handla om verbal eller ickeverbal behandling, som förekommer som gester eller miner.

Osakligt bemötande är inte

 • handlingar som ingår i arbetsgivarens arbetsledningsmakt 
 • normal beslutsfattning som ingår i arbetet eller behandling av olika tolkningar 
 • att medlemmarna i arbetsgemenskapen reder ut problem relaterade till uppgifter eller arbetet 
 • motiverad disciplin
 • att hänvisa en arbetstagare till företagshälsovården. 
   

Vi rekommenderar räddningsförbunden och brandkårerna att de följer principerna för en tryggare miljö inom den egna verksamheten. Principerna möjliggör att alla som deltar i verksamheten kan känna sig välkomna och trygga. Vi har utformat affischen "Låt oss tillsammans göra en brandkår där alla trivs!", med avsikten att brandkårerna kan gå igenom innehållet och tillsammans underteckna affischen.

Alla gynnas av en tryggare och mer öppen verksamhetskultur, så låt oss vara stolta brandkårister – mänskligt, yrkesmässigt och pålitligt.

Osakligt bemötande kan också uppfylla kännetecknen för trakasseri. Enligt arbetarskyddslagen (738/2002) är trakasserier sådant osakligt bemötande som medför risker eller olägenheter för individens säkerhet eller hälsa.

I jämställdhetslagen definieras och förbjuds trakasserier av sexuell natur samt diskriminering på grund av kön. Diskrimineringslagen förbjuder trakasserier på grund av ålder, religion, hälsotillstånd, etniskt ursprung och funktionsnedsättning.

Jämställdhetsombudsmannens webbsidor framkommer att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är diskriminering enligt jämställdhetslagen. Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur. Med trakasserier på grund av kön avses i jämställdhetslagen någon form av icke önskvärt beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck som inte är av sexuell natur.

Båda typerna av trakasserier kränker avsiktligt eller faktiskt en persons mentala eller fysiska integritet, särskilt genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller ångestfylld atmosfär.

Därtill rekommenderar vi att brandkårerna och räddningsförbunden utnämner 1–2 trygghetspersoner bland sina medlemmar, med vilka man kan diskutera osakligt bemötande med låg tröskel.

Användbara länkar