Trygg verksamhet i brandkårerna

Vi har sammanställt material och hjälpmedel för brandkårerna, för att möjliggöra att verksamheten i brandkårerna är trygg och öppen för alla och för att garantera tryggheten för varje brandkårist.  

Vi instruerar alla brandkårer att hålla en veckoövning där ni tillsammans går igenom instruktionerna för att garantera en trygg och givande verksamhet för alla, och försäkrar er om att alla brandkårister är medvetna om brandkårens ansvarspersoner, så som kårchefen, vice kårchefen och avdelningsledarna. 

Osakligt beteende och trakasserier - definitioner 

Det är viktigt att förstå vad som avses med osakligt bemötande och trakasserier, så att vi kan uppmärksamma fenomenen i vår verksamhet, göra korrigeringar och försäkra en trygg miljö för alla. 

Osakligt bemötande 

På Arbetarskyddscentralens webbsidor definieras osakligt bemötande på följande sätt: 

Osakligt bemötande kan framstå som 

 • mobbning  
 • försummelse
 • nedvärdering eller ignorering 
 • isolering 
 • svartmålning av en persons egenskaper, karaktärsdrag eller privatliv 
 • hot 
 • överskridning av arbetsledningsmakt eller förödmjukande behandling 
 • ensidig ändring av överenskomna villkor 
 • diskriminering eller favorisering. 

Osakligt bemötande kan gälla personen eller arbetet. Behandlingen sker ofta systematiskt och är fortsatt, men även enstaka lindrigare handlingar kan anses vara osakliga. Det kan handla om verbal eller ickeverbal behandling, som förekommer som gester eller miner. 

Osakligt bemötande är inte: 

 • handlingar som ingår i arbetsgivarens arbetsledningsmakt 
 • normal beslutsfattning som ingår i arbetet eller behandling av olika tolkningar 
 • att medlemmarna i arbetsgemenskapen reder ut problem relaterade till uppgifter eller arbetet 
 • motiverad disciplin 
 • att hänvisa en arbetstagare till företagshälsovården. 

Trakasserier 

Osakligt bemötande kan också motsvara kännetecken för trakasseri. Enligt arbetarskyddslagen (738/2002) är trakasserier sådant osakligt bemötande som medför risker eller olägenheter för individens säkerhet eller hälsa. 

I jämställdhetslagen definieras och förbjuds trakasserier av sexuell natur och diskriminering på grund av kön. Diskrimineringslagen förbjuder trakasserier på grund av ålder, religion, hälsotillstånd, etniskt ursprung och funktionsnedsättning. Trakasseri kan vara att avsiktligt kränka en person eller att man på arbetsplatsen skapar en hotfull, förolämpande eller ångestfull atmosfär. 

På Jämställdhetsombudsmannens webbsidor framkommer att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är diskriminering enligt jämställdhetslagen. Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur, vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.