Oppaita palokuntalaisille 1 - Palokuntapahtuman järjestämisopas

Palokunnat omaavat pitkät perinteet tapahtumien järjestämisessä. Mukaansatempaavat yleisötapahtumat tuovat esille palokunnan aseman yhteisöllisenä toimijana. Tämä opas on kirjoitettu helpottamaan tapahtuman suunnittelijoiden ja toteuttajien työtä. 


Oppaita palokuntalaisille 2 - Palokuntien merkit

Tämä opas käsittelee palokuntien käytössä olevia merkkejä. Opas on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä annetaan suositus vapaaehtoispalokuntien ja niiden järjestöjen tunnuksista sekä esitellään palokuntanaisten ja palokuntanuorten käytössä olevat tunnukset ja merkit. Oppaan toisessa osassa esitellään pelastusalan myöntämät kunniamerkit ja annetaan ohjeet niiden käyttämisestä eri yhteyksissä. 


Oppaita palokuntalaisille 3 - Palokuntalaisen pukuohje

Palokuntalaisten pukuohje on opas palokuntien eri asukokonaisuuksien käyttämiseen. Opas käsittelee palokunnille tuttuja asuja m1958, m1983 ja palokuntanaisten asua m1996. Opas on jaettu asukokonaisuuksiin vastaamaan yleisiä pukeutumiskäytäntöjä. Oppaassa ohjeistetaan myös palokuntatapahtumien järjestäjiä, kuinka huomioida pukeutumisohje. Oppaassa ohjeistettuja asukokonaisuuksia voi käyttää jokainen palokuntalainen.

Oppaita palokuntalaisille 4 - Palokuntanuoriso-osaston turvallisuusohje


Tämä turvallisuusohje on tarkoitettu palokuntanuoriso-osastojen johtajille ja kouluttajille muistin virkistämiseksi ja tueksi palokuntanuorten kanssa toimittaessa, esimerkiksi viikkoharjoituksissa, peli-illoissa, kilpailumatkoilla, leireillä ja muissa tapahtumissa. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että nuorten vanhemmat voivat päästää lapsensa palokuntatoimintaan mukaan turvallisin mielin, ja että nuoret itse voivat kokea olonsa fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseksi.


Oppaita palokuntalaisille 5 - Kipinä - Palokuntanuorisotyön käsikirja


Kipinä on palokuntanuorisotyöntekijän perusopas ja käsikirja, jonka on viisasta antaa kulua ja nuhraantua nuoriso-osaston kouluttajien käytössä. Oppaaseen on koottu aineistoa, jota osastonjohtajat sekä muut toimihenkilöt tarvitsevat suoriutuakseen heille uskotuista päivittäisistä ja harvemmin eteen tulevista tehtävistä. Opas antaa vinkkejä nuoriso-osaston toiminnan pyörittämiseen sekä perustietoa monista mahdollisesti eteen tulevista kysymyksistä. Opas toimii myös hakuteoksena.


Oppaita palokuntalaisille 6 - Varhaisnuorten kouluttajien opas


Ta­voit­tee­na on, että op­paan lu­et­tu­aan lu­ki­ja tie­tää ja ym­mär­tää mitä asi­oi­ta var­hais­nuo­ri­so-osas­ton pe­rus­ta­mi­ses­sa ja toi­min­nan to­teut­ta­mi­ses­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon. Ta­voit­tee­na on myös he­rät­tää jo­kai­nen palo­kun­ta­nuor­ten kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­va kou­lut­ta­ja ajat­te­le­maan, mi­ten var­hais­nuor­ten kans­sa ol­laan ja toi­mi­taan. Ajat­te­lun kaut­ta toi­vo­taan kou­lu­tuk­sen laa­dun nou­se­van ja muo­dos­tu­van tasa­ver­tai­sek­si sekä var­hais­nuor­ten ikäi­sil­le so­pi­vak­si.

Oppaita palokuntalaisille - Palokuntien toimintaohjelma 2023–2027


Päivitetty toimintaohjelma tarjoaa konkreettisia toimenpidesuosituksia palokuntatoiminnan kehittämiseksi. Tutustu myös toimintaohjelman tueksi luotuun Liekki-työkaluun, jonka avulla palo­kun­ta saa tär­ke­ää pa­lau­tet­ta omas­ta toi­min­nas­taan, löy­tää omia vah­vuuk­si­aan ja heik­kouk­si­aan, tun­nis­taa nyky­ti­lan­teen­sa ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta sekä ke­hit­tyy ta­voit­teel­li­sen toi­min­nan kaut­ta.