Oppaita palokuntalaisille


Palokunnat omaavat pitkät perinteet tapahtumien järjestämisessä. Mukaansatempaavat yleisötapahtumat tuovat esille palokunnan aseman yhteisöllisenä toimijana. Tämä opas on kirjoitettu helpottamaan tapahtuman suunnittelijoiden ja toteuttajien työtä. 


Tämä opas käsittelee palokuntien käytössä olevia merkkejä. Opas on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä annetaan suositus vapaaehtoispalokuntien ja niiden järjestöjen tunnuksista sekä esitellään palokuntanaisten ja palokuntanuorten käytössä olevat tunnukset ja merkit. Oppaan toisessa osassa esitellään pelastusalan myöntämät kunniamerkit ja annetaan ohjeet niiden käyttämisestä eri yhteyksissä. 


Palokuntalaisten pukuohje on opas palokuntien eri asukokonaisuuksien käyttämiseen. Opas käsittelee palokunnille tuttuja asuja m1958, m1983 ja palokuntanaisten asua m1996. Opas on jaettu asukokonaisuuksiin vastaamaan yleisiä pukeutumiskäytäntöjä. Oppaassa ohjeistetaan myös palokuntatapahtumien järjestäjiä, kuinka huomioida pukeutumisohje.

Oppaita palokuntalaisille 4 - Palokuntanuoriso-osaston turvallisuusohje


Turvallisuusohje on tarkoitettu palokuntanuoriso-osastojen johtajille ja kouluttajille, kun toimitaan palokuntanuorten kanssa esimerkiksi viikkoharjoituksissa, leireillä ja muissa tapahtumissa. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että nuorten vanhemmat voivat päästää lapsensa palokuntatoimintaan mukaan turvallisin mielin, ja että nuoret itse voivat kokea olonsa fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseksi.


Oppaita palokuntalaisille 5 - Kipinä - Palokuntanuorisotyön käsikirja


Kipinä on palokuntanuorisotyöntekijän perusopas ja käsikirja. Oppaaseen on koottu aineistoa, jota osastonjohtajat sekä muut toimihenkilöt tarvitsevat suoriutuakseen päivittäisistä ja harvemmin eteen tulevista tehtävistä. Opas antaa vinkkejä nuoriso-osaston toiminnan pyörittämiseen sekä perustietoa monista mahdollisesti eteen tulevista kysymyksistä.


Oppaita palokuntalaisille 6 - Varhaisnuorten kouluttajien opas


Ta­voit­tee­na on, että op­paan lu­et­tu­aan lu­ki­ja tie­tää ja ym­mär­tää mitä asi­oi­ta var­hais­nuo­ri­so-osas­ton pe­rus­ta­mi­ses­sa ja toi­min­nan to­teut­ta­mi­ses­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon. Ta­voit­tee­na on myös he­rät­tää jo­kai­nen palo­kun­ta­nuor­ten kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­va kou­lut­ta­ja ajat­te­le­maan, mi­ten var­hais­nuor­ten kans­sa ol­laan ja toi­mi­taan. Ajat­te­lun kaut­ta toi­vo­taan kou­lu­tuk­sen laa­dun nou­se­van ja muo­dos­tu­van tasa­ver­tai­sek­si sekä var­hais­nuor­ten ikäi­sil­le so­pi­vak­si.

Oppaita palokuntalaisille 7 - Palokuntien toimintaohjelma


Konkreettisia toimenpidesuosituksia palokuntatoiminnan kehittämiseksi.

Oppaan kansikuva.

Oppaita palokuntalaisille 8 - Palokuntanuoriso-toiminnan erityistilanteet


Tämä opas on laadittu palokuntanuorisotoiminnan kouluttajien ja 
ohjaajien tueksi. Opas antaa käytännön vinkkejä ei-toivottujen 
tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja niiden ratkaisemiseen rakentavasti. 

Oppaassa kuvaillaan erilaisia haasteita nuorten elämässä 
ja annetaan neuvoja, kuinka auttaa nuorta näiden 
haasteiden kanssa.