Kipinä-työkalu

Nuo­ri­so-osas­to­jen toi­min­nan ja ke­hit­tä­mi­sen avuk­si on kehitetty Ki­pi­nä-työ­ka­lu, jonka ta­voit­tee­na on kan­nus­taa, haas­taa, oh­ja­ta ja tu­kea osas­to­ja ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa pit­käl­lä aika­jän­teel­lä ta­voit­teel­li­ses­ti. 

Työ­ka­lun avul­la palo­kun­ta:

 • saa tär­ke­ää pa­lau­tet­ta omas­ta toi­min­nas­taan
 • löy­tää omia vah­vuuk­si­aan ja heik­kouk­si­aan
 • tun­nis­taa nyky­ti­lan­teen­sa ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta
 • ke­hit­tyy ta­voit­teel­li­sen toi­min­nan kaut­ta

Sähköinen versio 

Kipinä-työkalun sähköisen version voi täyttää alla olevasta linkistä. Vastaukset tallentuvat tietokantaan täysin anonyymeinä. Tiedoista nähdään pelastuslaitosalueittain mm. työkalun hyödyntämisen määrä sekä toiminnan laadun kehitys. Tietoja ei voi yhdistää yksittäisiin palokuntiin tai vastaajiin.  

Täyttämisen voi tallentaa ja keskeyttää jokaisen kysymyksen jälkeen ja jatkaa samasta kohdasta myöhemmin uudestaan. Kun kaikkiin kohtiin on vastattu, esiin tulee yhteenveto, jonka voi tulostaa, tallentaa koneellesi tai lähettää omaan s-postiin. 

Huomatkaa, että vastattuanne kaikkiin kohtiin, vastauksia ei enää voi muuttaa tai täyttää tiedostoa uudestaan. Siksi onkin tärkeää tallentaa yhteenveto koneelle tai tulostaa se, jotta osaston laadukkuuden kehitystä voi vertailla myöhemmin. 

Tavoitetasot nostavat esille tärkeitä asioita

Työ­ka­lun en­sim­mäi­nen ver­sio si­säl­tää 28 eri­lais­ta ar­vi­oi­ta­vaa koh­det­ta, joil­le kul­le­kin on ase­tet­tu nel­jä ta­voi­te­ta­soa ja esi­merk­ki­ky­sy­myk­siä. Li­säk­si työ­ka­lus­ta löy­tyy lopusta koon­ti­lo­ma­ke, Ki­pi­nä-ba­ro­met­ri. Työ­ka­lun avul­la toi­min­taa voi­daan ar­vi­oi­da, do­ku­men­toi­da tulokset ja laatia nii­den poh­jal­ta ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma.

Ta­voi­te­ta­soja on nel­jä:

 • EDIS­TY­NYT – toi­min­ta ylit­tää val­ta­kun­nal­li­sen ta­voi­te­ta­son, vah­vuus­alue
 • KUN­NOS­SA – toi­min­ta täyt­tää val­ta­kun­nal­li­sen ta­voi­te­ta­son
 • KE­HI­TET­TÄ­VÄÄ – toi­min­ta täyt­tyy osit­tain, ke­hi­tys­eh­do­tus
 • EI KUN­NOS­SA – toi­min­ta ei täy­ty, tär­keä ke­hi­tys­koh­de

Palokuntatoimikunta ja sen alainen harrastustyöryhmä ovat ot­ta­neet ta­voit­teek­si, että jo­kai­sen nuo­ri­so-osas­ton oli­si suo­si­tel­ta­vaa pyr­kiä KUN­NOS­SA-ta­sol­le. Täl­lä ta­voin pyritään vai­kut­ta­maan ja oh­jaa­maan nuo­ri­so-osas­to­ja val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la sa­maan suun­taan. 

Monipuoliset käyttömahdollisuudet 

Työ­ka­lun käyt­tö on va­paa­eh­tois­ta eikä kaik­kea kan­na­ta yrit­tää lait­taa kun­toon yh­den vuo­den ai­ka­na. Tär­kein­tä on, että osas­tol­la on halu ja "ki­pi­nä" ar­vi­oi­da, ja sitä kaut­ta ke­hit­tää omaa toi­min­taan­sa. 

Työ­ka­lun käyt­tö­mah­dol­li­suu­det ovat moni­puo­li­set:

 1. Nuo­ri­so-osas­ton joh­ta­ja voi teh­dä työ­ka­lun avul­la ar­vi­oin­nin it­se­näi­ses­ti.
 2. Vaih­to­eh­toi­ses­ti ar­vi­oin­tia voi­daan teh­dä laa­jem­min eli ar­vi­oin­tiin voi­daan ot­taa palo­kun­nas­ta mu­kaan esi­mer­kik­si nuor­ten van­hem­pia, nuo­ria, palo­kun­nan pääl­lik­kö, kou­lu­tus­pääl­lik­kö tai hal­lin­non jä­se­niä, esim. pu­heen­joh­ta­ja. Täl­löin pu­hu­taan si­säi­ses­tä au­di­toin­nis­ta.
 3. Ha­lu­tes­saan palo­kun­ta voi pyy­tää ar­vi­oin­tiin mu­kaan myös naa­pu­ri­palo­kun­nas­ta kou­lut­ta­jan/nuo­ri­so-osas­ton joh­ta­jan tai lii­ton/val­ta­kun­nan ta­sol­ta ko­ke­nei­ta palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä, jol­loin voi­daan pu­hua ul­koi­ses­ta au­di­toin­nis­ta.
 4. Työ­ka­lua voi käyt­tää myös osit­tain, jol­loin osas­to va­lit­see ar­vi­oin­ti­kri­tee­ris­tös­tä ha­lu­a­man­sa pai­no­pis­te­a­lu­eet, joi­hin työ­ka­lun avul­la ha­lu­taan kes­kit­tyä.
 5. Ki­pi­nä-työ­ka­lua voi­daan käyt­tää myös esi­mer­kik­si osas­ton­joh­ta­jan vaih­ta­mi­sen yh­tey­des­sä. Työ­kalu on kor­vaa­ma­ton apu myös sel­lai­ses­sa palo­kun­nas­sa, jos­sa ol­laan pe­rus­ta­mas­sa nuo­ri­so-osas­toa. 

Palokunnat voivat hyödyntää Kipinä-työkalun tuloksia mm. toimintakertomuksen tai toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisessa.

Arvioinnissa oltava oikea ilmapiiri

On muis­tet­ta­va, että työ­ka­lun avul­la ar­vi­oi­daan toi­min­taa, ei ih­mi­siä. Luon­teel­taan ar­vi­oin­ti­ti­lai­suu­den tu­lee olla kes­kus­te­le­va ja rat­kai­su­läh­töi­nen, ei kuu­lus­te­le­va.

Ar­vi­oin­ti­ti­lai­suus kan­nat­taa­kin aloit­taa so­pi­mal­la ja kir­jaa­mal­la nä­ky­väl­le pai­kal­le yh­tei­set peli­sään­nöt, joi­ta voi­vat olla muun mu­as­sa:

 • jo­kai­sel­la on oi­keus sa­noa oma mie­li­pi­teen­sä
 • jo­kai­sen mie­li­pi­det­tä ar­vos­te­taan, ei ar­vi­oi­da
 • toi­sia kuun­nel­laan, ei kes­key­te­tä
 • luot­ta­mus säi­lyy arka­luon­tois­ten asi­oi­den nous­tes­sa esiin

Palautetta Kipinän toimivuudesta

Palautetta sekä kehitys- ja korjausideoita voi antaa suoraan palokuntatoimikunnan harrastustyöryhmän jäsenille ja/tai SPEKin palokuntapalveluiden kehittämispäällikölle tapahtumissa, puhelimella tai s-postilla:

Niko Ara
kehittämispäällikkö
040 482 0806
niko.ara@spek.fi