Liekki-työkalu

Palokuntien toimintaohjelma vuosille 2023-2027 hyväksyttiin kesällä 2022. Toimintaohjelmaa tukemaan tuotettiin Liekki-työkalu, jonka ta­voit­tee­na on kan­nus­taa, haas­taa, oh­ja­ta ja tu­kea palokuntia ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa pit­käl­lä aika­jän­teel­lä ta­voit­teel­li­ses­ti.

Työ­ka­lun avul­la palo­kun­ta:

  • saa tär­ke­ää pa­lau­tet­ta omas­ta toi­min­nas­taan
  • löy­tää omia vah­vuuk­si­aan ja heik­kouk­si­aan
  • tun­nis­taa nyky­ti­lan­teen­sa ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta
  • ke­hit­tyy ta­voit­teel­li­sen toi­min­nan kaut­ta

Palokuntien on hyvä arvioida vuosittain oman toimintansa eri osa-alueiden laatua Liekki-työkalun avulla.

Liekki-työkalu tukee päivitettyä Palokuntien toimintaohjelmaa

Liekki-työkalu on jaksotettu Palokuntien toimintaohjelman 2023–2027 mukaisesti viiteen eri painopisteeseen:

  • Palokuntien toiminta, organisaatio ja päätöksenteko
  • Palokuntatoiminnan tunnettuus
  • Palokuntalaisten osaaminen
  • Palokuntalaisten rekrytointi
  • Palokuntatoiminnan identiteetin kirkastaminen

Kysymyksiä on yhteensä 35. Näiden varsinaisten kysymysten lisäksi on taustoittavat kysymykset pelastusliittoon, pelastuslaitokseen ja palokuntaan liittyen sekä lopuksi mahdollisuus antaa palautetta.

Jokaisessa kysymyksessä on vastausvaihtoehtona neljä eri tavoitetasoa:

• Kirkkaanvihreä pallo = Edistynyt - toiminta ylittää tavoitetason (Vahvuusalue) 
 Vaaleanvihreä pallo = Kunnossa - toiminta täyttää tavoitetason 
 Oranssi pallo = Kehitettävää - toiminta täyttyy osittain 
• Punainen pallo = Ei kunnossa - toiminta ei täyty (Tärkeä kehityskohde!)

HUOM! Vastattuanne näette yhteenvedon, jonka voi joko tulostaa, tallentaa PDF-muodossa koneelle tai lähettää omaan sähköpostiin. Oman toiminnan eri osa-alueiden laatua on hyvä arvioida vuosittain. Onkin tärkeää tallentaa yhteenveto koneelle, tulostaa se tai lähettää omaan sähköpostiin, jotta kehitystä voi vertailla myöhemmin.

Palokunnat voivat pyytää Liekki-työkalun kautta saatuja oman palokuntansa yhteenvetoja SPEKiltä sähköpostilla osoitteesta niko.ara@spek.fi tai markku.savolainen@spek.fi.

Palautetta Liekki-työkalun toimivuudesta

Palautetta sekä kehitys- ja korjausideoita voi antaa suoraan palokuntatoimikunnan harrastustyöryhmän jäsenille ja/tai SPEKin palokuntapalveluiden palokuntien harrastustoiminnan kehittämispäällikölle tapahtumissa, puhelimella tai s-postilla.

Kehittämispäällikkö
Niko Ara
040 482 0806
niko.ara@spek.fi