Liekki-työkalu

Palokuntien toimintaohjelma vuosille 2023-2027 hyväksyttiin kesällä 2022. Toimintaohjelmaa tukemaan tuotettiin Liekki-työkalu, jonka ta­voit­tee­na on kan­nus­taa, haas­taa, oh­ja­ta ja tu­kea palokuntia ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa pit­käl­lä aika­jän­teel­lä ta­voit­teel­li­ses­ti.

Työ­ka­lun avul­la palo­kun­ta:

 • saa tär­ke­ää pa­lau­tet­ta omas­ta toi­min­nas­taan
 • löy­tää omia vah­vuuk­si­aan ja heik­kouk­si­aan
 • tun­nis­taa nyky­ti­lan­teen­sa ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta
 • ke­hit­tyy ta­voit­teel­li­sen toi­min­nan kaut­ta

Palokuntien on hyvä arvioida vuosittain oman toimintansa eri osa-alueiden laatua Liekki-työkalun avulla.

Liekki-työkalu tukee päivitettyä Palokuntien toimintaohjelmaa

Liekki-työkalu on jaksotettu Palokuntien toimintaohjelman 2023–2027 mukaisesti viiteen eri painopisteeseen:

 • Palokuntien toiminta, organisaatio ja päätöksenteko
 • Palokuntatoiminnan tunnettuus
 • Palokuntalaisten osaaminen
 • Palokuntalaisten rekrytointi
 • Palokuntatoiminnan identiteetin kirkastaminen

Kysymyksiä on yhteensä 35. Näiden varsinaisten kysymysten lisäksi on taustoittavat kysymykset pelastusliittoon, pelastuslaitokseen ja palokuntaan liittyen sekä lopuksi mahdollisuus antaa palautetta.

Jokaisessa kysymyksessä on neljä eri tavoitetasoa:

 • EDIS­TY­NYT – toi­min­ta ylit­tää val­ta­kun­nal­li­sen ta­voi­te­ta­son, vah­vuus­alue
 • KUN­NOS­SA – toi­min­ta täyt­tää val­ta­kun­nal­li­sen ta­voi­te­ta­son
 • KE­HI­TET­TÄ­VÄÄ – toi­min­ta täyt­tyy osit­tain, ke­hi­tys­eh­do­tus
 • EI KUN­NOS­SA – toi­min­ta ei täy­ty, tär­keä ke­hi­tys­koh­de

HUOM! Vastattuanne näette yhteenvedon, jonka voi joko tulostaa, tallentaa PDF-muodossa koneelle tai lähettää omaan sähköpostiin. Oman toiminnan eri osa-alueiden laatua on hyvä arvioida vuosittain. Onkin tärkeää tallentaa yhteenveto koneelle, tulostaa se tai lähettää omaan sähköpostiin, jotta kehitystä voi vertailla myöhemmin.

Palokunnat voivat pyytää Liekki-työkalun kautta saatuja oman palokuntansa yhteenvetoja SPEKiltä sähköpostilla osoitteesta niko.ara@spek.fi tai markku.savolainen@spek.fi.

Palautetta Liekki-työkalun toimivuudesta

Palautetta sekä kehitys- ja korjausideoita voi antaa suoraan palokuntatoimikunnan harrastustyöryhmän jäsenille ja/tai SPEKin palokuntapalveluiden palokuntien harrastustoiminnan kehittämispäällikölle tapahtumissa, puhelimella tai s-postilla.

Niko Ara
kehittämispäällikkö
040 482 0806
niko.ara@spek.fi