Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK)
Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI, puh. 09 476 112

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Riikka Vihavainen, 040 544 5238

Rekisterin nimi
SPEK palokuntatoiminnan uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterillä ylläpidetään tietoja uutiskirjeen tilaajista. Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SPEK tarvitsee uutiskirjeen lähettämistä varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään tilaajien etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tilaajien tiedot kerätään palokuntaan.fi-sivuston yhteydessä lomakkeella. Lomakkeen tiedot päivitetään uutiskirjesovellukseen. Rekisteröinti perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asialliseen yhteyteen (HetiL 8 § 5 kohta).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja annetaan vain tilaajan suostumuksella. Tilaaja voi pyytää koska vain tietojensa poistamisen uutiskirjetilaajista. Rekisterinpitäjä luovuttaa tilaajien tietoja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietokanta on uutiskirjesovelluksen tietokannassa ja sen käyttöoikeus on rajattu. Käyttöoikeudet määrittelee rekisteriasiasta vastaava henkilö.

Rekisteröidyn informointi
Uutiskirjeen tilaaja syöttää tietonsa palokuntaan.fi-sivuilla olevaan lomakkeeseen, tiedot siirretään uutiskirjeen tilaajarekisteriin ja niitä käytetään palokuntatoiminnasta tiedottamiseen. Jokaisessa uutiskirjeessä on mahdollisuus peruuttaa tilaus.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Rekisteröity voi tehdä tarkastuspyynnön sähköpostilla osoitteeseen palokunta@spek.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamispyynnön voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen palokunta@spek.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.


Tekijänoikeudet

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön www-sivujen käyttö
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntaan.fi-sivujen käytössä noudatetaan seuraavia ehtoja:

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä on kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin, ellei erikseen ole toisin mainittu. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivujen sisällön käyttö yksityiseen tai yrityksen tai organisaation sisäiseen käyttöön on sallittu. Sivujen käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja edelleen jakelu on kielletty. Uutisia ja lehdistötiedotteita saa käyttää informaatiotarkoituksessa edellyttäen, että tietolähde mainitaan asianmukaisesti.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ei takaa sivujen virheetöntä toimivuutta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä on oikeus muuttaa sivujen ulkoasua ja sisältöä sekä estää käyttäjien pääsy sivuille haluamanaan ajankohtana.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ei vastaa sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta eikä sivujen käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Lähettäessään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle materiaalia sähköpostin tai sivujen kautta, käyttäjä vahvistaa sen, ettei lähetetty aineisto ole laitonta tai sisällä viruksia.