HAKAn käyttöohje

Toimintaohjeet palokunnan pääkäyttäjälle HAKAn käyttöön ottamiseksi

HAKA hallinnointikannassa jokaisella palokunnalla tulee olla pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä voi ottaa HAKAn käyttöön seuraavasti:

 1. Mene HAKAn etu­si­vul­le ja va­lit­se teks­ti: ”Ti­laa it­sel­le­si sala­sana”.
 2. Täy­tä ”Käyt­tä­jä­tun­nus” -kent­tään oma HAKAan re­kis­te­röi­ty säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si. Sala­sa­nan voi ti­la­ta joko säh­kö­pos­tii­si tai Ha­kaan re­kis­te­röi­tyyn mat­ka­pu­he­lin­nu­me­roo­si.
 3. Kir­jau­du HAKAan omal­la säh­kö­pos­ti­o­soit­teel­la ja saa­mal­la­si sala­sa­nal­la. 
 4. Lue ja hy­väk­sy SPE­Kin tie­to­suo­ja­se­los­te (PDF).
 5. La­taa oman palo­kun­ta­si tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­ma HAKAan.
 6. Lisää käytttöoikeudet osastokäyttäjille.

Jo­kai­sel­ta hallinnointikanta HAKAan re­kis­te­röi­dyl­tä hen­ki­löl­tä tu­lee olla suos­tu­mus hen­ki­lö­tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla hyväksyy tietosuojasuunnitelman. (Ala­i­käis­ten hen­ki­löi­den osal­ta tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­man hy­väk­syy huol­ta­ja. Huol­ta­jan hy­väk­syn­tä tu­lee hoi­taa erik­seen.) Hen­ki­lö voi mil­loin ta­han­sa tar­kis­taa omat tie­ton­sa HAKAs­ta. Ku­kin HAKAan re­kis­te­röi­ty hen­ki­lö voi ti­la­ta it­sel­leen sala­sa­nan joko säh­kö­pos­tiin­sa tai HAKAan re­kis­te­röi­tyyn mat­ka­pu­he­lin­nu­me­roon­sa.

Ku­kin hen­ki­lö on re­kis­te­röi­ty HAKAan vain ker­taal­leen. Hen­ki­lö voi kuu­lua use­am­paan eri or­ga­ni­saa­ti­oon ja oma­ta eri­ta­soi­sia käyt­tö­oi­keuk­sia eri or­ga­ni­saa­ti­ois­sa. Kaik­ki asi­oin­ti ta­pah­tuu yh­del­lä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la, joka on hen­ki­lön HAKAan re­kis­te­röi­ty säh­kö­pos­ti­o­soi­te.

HAKAssa voi mm.

 • re­kis­te­röi­dä ri­kos­re­kis­te­ri­ot­teen päi­vä­mää­rän
 • re­kis­te­röi­dä VAP-si­joi­tuk­sen
 • muo­dos­taa eri­lai­sia ryh­miä (esim. hal­li­tus)
 • seu­ra­ta tun­nus­lu­ku­ja ja mit­ta­rei­ta
 • lä­het­tää säh­kö­pos­te­ja

Käyttöohje

haka opas

Hakan käyttämiseen on tehty ohje ja voit sen ladata tästä.

Tukipyynnöt

Ilmoitathan kaik­ki HAKAan liit­ty­vät tuki­pyyn­nöt, on­gel­mat ja ke­hi­tys­eh­do­tuk­set tämän lin­kin kaut­ta: http://24365.fi/haka­tuki.

Tietosuoja-asetus palokunnassa

Tietosuoja-asetuksesta on koottu tietoja osoitteeseen https://www.palokuntaan.fi/tietosuoja.

UKK/FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Vaik­ka yh­dis­tä­mi­nen on nyt teh­ty, nä­kyy tie­dois­sa­ni edel­leen van­ha palo­kun­ta, jos­sa olen ai­kai­sem­min ol­lut jä­se­ne­nä, eikä ny­kyi­nen palo­kun­ta?

 • Vanhassa HAKAssa oli yli 1000 henkilöä, jotka ovat kuuluneet kahteen tai useampaan palokuntaan. Jokaisella henkilöllä on jatkossa vain yksi kortti, johon voi liittää eri palokuntien jäsenyyksiä ja tarvittaessa myös käyttöoikeuksia. Ota palautelomakkeella yhteys tukeen.

Mi­ten voin vaih­taa tai pyytää uuden sala­sa­nan?

Voit muokata salasanaasi seuraavasti:

 • Mene HAKAn etu­si­vul­le ja pyy­dä uusi sala­sa­na, joka lähetään vain mat­ka­pu­he­li­meen.
 • Jos ha­lu­at muut­taa sala­sa­naa kirjautumisen jälkeen, voit muuttaa sen omis­sa tie­dois­sa­si.

Mi­ten voin pois­taa omal­ta hen­ki­lö­kor­til­tani tie­to­ja?

 • Oman pro­fii­lin etu­si­vul­la pai­na nap­pia Muok­kaa. Tyh­jen­nä pois­tet­ta­vat ja tar­peet­to­mat tie­dot niis­tä ken­tis­tä, joista haluat ja pai­na lo­puk­si Tal­len­na -nap­pia.

Mi­ten saan it­sel­le­ni tun­nuk­set?

 • Mikäli sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi löytyvät HAKAsta niin mene HAKAn etusivulle https://haka.spek.fi ja paina linkkiä “Olen unohtanut salasanani – Tilaan itselleni salasanan”. Salasana lähetetään puhelinnumeroosi. Mikäli tarvitset käyttöoikeuksia ole yhteydessä palokuntasi pääkäyttäjään.
 • Mikäli palokuntasi ei ole HAKAssa niin palokunnan puheenjohtaja tai päällikkö voi tehdä HAKAn etusivulta tukipyynnön.

Mi­ten pois­tet­tu­ja tie­to­jani on nyt näkyvissä uu­des­sa HAKAs­sa?

 • Jos henkilö on kuulunut useampaan palokuntaan, on hänellä ollut useampi profiili (henkilökortti). Nämä tiedot on nyt koneellisesti yhdistetty yhdeksi profiiliksi. Mikäli yhdistettyyn profiiliisi on tullut vanhentuneita tietoja, johtuu se siitä, että jossain olemassa olevassa profiilissasi on ollut vanhentuneita tietoja. Vanhasta HAKAsta poistettuja tietoja ei ole tuotu uuteen HAKAan.

Mi­ten osas­to­käyt­tä­jä­nä pää­sen omaan palo­kun­taa­ni?

 • Kun olet kirjautunut HAKAan, olet omissa tiedoissa ja kun palokunnan pääkäyttäjä on antanut sinulle osastokäyttäjäoikeudet, niin pääset palokunnan tietoihin etusivun palokunnan nimen linkistä tai yläpalkin hakukentästä aloittamalla kirjoittamaan palokunnan nimeä. Tähän tulee vielä päivitys, jossa liikkuminen oman kortin ja palokunnan kortin välillä helpottuu.

Mi­ten näen hel­poi­ten omat tie­to­ni HAKAs­sa?

 • Helpoiten näet HAKA-appin kautta omista tiedoista. Voit ladat appin sovelluskaupastasi. 
 • Saat myös kai­kki omal­le kor­til­le­si mer­ki­tyt tie­dot näkyviin kirjautumalla selaimella HAKAan ja pai­na­mal­la etu­si­vul­la ole­vaa nap­pia Tu­los­ta. Näyt­töön tu­levat kaik­ki tie­to­si.

Mis­tä löy­dän SPE­Kin laa­ti­man re­kis­te­ri­se­los­teen, jon­ka hy­väk­syin kir­jau­tu­es­sa­ni HAKAan en­sim­mäis­tä ker­taa?

Mik­si uu­teen HAKAan ajo­kort­ti­luo­kis­ta­ni on tul­lut vain B, C1- / C?

 • Kaikkiaan erilaisia ajokorttiluokkia oli vanhassa HAKAssa yli 700 erilaista. A B (välilyönti välissä) ja AB olivat kaksi eri tapaa. Tästä johtuen datasta ajettiin uuteen HAKAan vain B ja C1- / C -ajokorttiluokat. Jokainen voi tallentaa puuttuvat tiedot itse. Nyt ajokorttiluokat eivät ole avoimia kenttiä, vaan rastitettavia kenttiä.

Mik­si en voi käyt­tää yh­teis­tä säh­kö­pos­tia käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na?

 • Jokaisella HAKAan rekisteröidyllä henkilöllä pitää olla henkilökohtainen sähköposti eli käyttäjätunnus. Mikäli tapahtuu jostakin syystä väärinkäytöksiä tai muuten vääriä tallennuksia, ei lokista voida yksilöidä, kuka muutokset on tehnyt.

Mik­si en löy­dä HAKAa omal­la se­lai­mel­la­ni?

 • Tyhjennä selaimen muisti. Ainakin Internet Explorerilla selain tarjoaa vanhaa kirjautumisosoitetta, jossa perässä on .asp. HAKAan pääset joko osoitteesta https://haka.spek.fi tai kirjoittamalla suoraan selaimen riville haka.spek.fi.

En voi lisätä henkilölle uutta sähköpostiosoitetta, koska se on jo HAKAssa käytössä ja tulee virheilmoitus

 • Jokaisella HAKAssa olevalla on yksi kortti, jolla voi olla useampia jäsenyyksiä palokuntiin. Mikäli henkilö liittyy uuteen palokuntaan hän voi hakea HAKAn kautta palokunnan jäsenyyttä tai uuden palokunnan pääkäyttäjä voi tehdö tukipyynnön HAKAn etusivun kautta jäsenyyden lisäämiseksi. Mikäli henkilöllä on useampia kortteja HAKAssa niin ne voidaan yhdistää myös tukipyynnöllä. 

Ai­kai­sem­min pe­rus­käyt­tä­jä­nä mi­nul­la oli oi­keus luo­da palo­kun­nan ta­pah­tu­mia (esim. har­joi­tuk­sia) ja nyt ei. Mik­si?

 • Peruskäyttäjällä ei ole enää oikeutta luoda tapahtumia. Pyydä palokunnan pää- tai osastokäyttäjältä itsellesi palokunnan tapahtumakäyttäjäoikeudet.