Uutiset

Uutiset

Julkaistu 04.03.2020

Palokuntahaku ajan tasalle

Palokuntien yhteystietojen ajantasaisuus Palokuntahaussa on tärkeää, koska toiminnasta kiinnostuneet etsivät oman paikkakuntansa palokunnan yhteystietoja sitä kautta.

Palokuntien yhteystiedot

Palo­kun­tien yh­teys­tie­dot löy­ty­vät osoit­tees­ta: http://24365.fi/palo­kun­ta­haku/. Si­vus­ton tie­dot tu­le­vat HA­KAs­ta. 

Tarkistakaa oman palokuntanne tietojen ajantasaisuus Palokuntahaussa. Kannattaa lisätä myös www- tai Facebook-osoite, josta toiminnasta kiinnostunut löytää lisätietoja.

Tar­kis­ta­kaa, että oman palo­kun­tan­ne yh­teys­tie­dot ovat ajan ta­sal­la ja että yh­teys­tie­dois­sa on kaik­ki tar­peel­li­set tie­dot:

  • osoi­te,
  • www-si­vu­jen osoi­te,
  • säh­kö­pos­ti ja
  • pu­he­lin­nu­me­ro.

Palokuntien jäsenien tiedot

On tär­ke­ää, että myös kou­lu­tuk­siin ja pä­te­vyyk­siin liit­ty­vät tie­dot ovat ajan ta­sal­la, jot­ta toi­min­nan tun­nus­lu­vut nä­ky­vät oi­kein. Tar­kis­ta­kaa myös palo­kun­tan­ne jä­se­nten tie­dot. Kai­kil­la HA­KAan mer­ki­tyil­lä jä­se­nil­lä ei ole mer­kit­ty esi­mer­kik­si palo­kun­taan liit­ty­mis­päi­vää. Näi­den jä­se­nien liit­ty­mis­päi­väk­si on jär­jes­tel­mä mer­kin­nyt 1.1.1900.

Tun­nus­lu­ku­ja pää­see tar­kas­te­le­maan osoit­tees­sa: https://www.palokuntaan.fi/hakatilastot. Ti­las­to-osio on vie­lä tes­taus­vai­hees­sa ja tu­lee päi­vit­ty­mään ke­vään ku­lu­es­sa.

Toimintansa lopettaneiden palokuntien poistaminen rekisteristä

Pe­las­tus­liit­to­ja pyy­de­tään tar­kis­ta­maan oman alu­een palo­kun­tien HA­KAs­sa ole­va lu­et­te­lo ja pois­ta­maan mah­dol­li­set toi­min­tan­sa lo­pet­ta­neet palo­kun­nat. Palokuntahaun ja toimintatilastojen luotettavuus kärsii, jos järjestelmässä on lopettaneita palokuntia. HA­KA tuot­taa oi­ke­aa tie­toa kun­kin or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sel­le kun järjestelmän tiedot ovat ajan tasalla.

Uusimmat