Uutiset

Uutiset

Palokuntien yhteystietojen ajantasaisuus Palokuntahaussa on tärkeää, koska toiminnasta kiinnostuneet etsivät oman paikkakuntansa palokunnan yhteystietoja sitä kautta.

Julkaistu 04.03.2020

Palokuntahaku ajan tasalle

Palokuntien yhteystietojen ajantasaisuus Palokuntahaussa on tärkeää, koska toiminnasta kiinnostuneet etsivät oman paikkakuntansa palokunnan yhteystietoja sitä kautta.

Palokuntien yhteystiedot

Palo­kun­tien yh­teys­tie­dot löy­ty­vät osoit­tees­ta: http://24365.fi/palo­kun­ta­haku/. Si­vus­ton tie­dot tu­le­vat HA­KAs­ta. 

Tarkistakaa oman palokuntanne tietojen ajantasaisuus Palokuntahaussa. Kannattaa lisätä myös www- tai Facebook-osoite, josta toiminnasta kiinnostunut löytää lisätietoja.

Tar­kis­ta­kaa, että oman palo­kun­tan­ne yh­teys­tie­dot ovat ajan ta­sal­la ja että yh­teys­tie­dois­sa on kaik­ki tar­peel­li­set tie­dot:

  • osoi­te,
  • www-si­vu­jen osoi­te,
  • säh­kö­pos­ti ja
  • pu­he­lin­nu­me­ro.

Palokuntien jäsenien tiedot

On tär­ke­ää, että myös kou­lu­tuk­siin ja pä­te­vyyk­siin liit­ty­vät tie­dot ovat ajan ta­sal­la, jot­ta toi­min­nan tun­nus­lu­vut nä­ky­vät oi­kein. Tar­kis­ta­kaa myös palo­kun­tan­ne jä­se­nten tie­dot. Kai­kil­la HA­KAan mer­ki­tyil­lä jä­se­nil­lä ei ole mer­kit­ty esi­mer­kik­si palo­kun­taan liit­ty­mis­päi­vää. Näi­den jä­se­nien liit­ty­mis­päi­väk­si on jär­jes­tel­mä mer­kin­nyt 1.1.1900.

Tun­nus­lu­ku­ja pää­see tar­kas­te­le­maan osoit­tees­sa: http://24365.fi/haka­ti­las­tot2/. Ti­las­to-osio on vie­lä tes­taus­vai­hees­sa ja tu­lee päi­vit­ty­mään ke­vään ku­lu­es­sa.

Toimintansa lopettaneiden palokuntien poistaminen rekisteristä

Pe­las­tus­liit­to­ja pyy­de­tään tar­kis­ta­maan oman alu­een palo­kun­tien HA­KAs­sa ole­va lu­et­te­lo ja pois­ta­maan mah­dol­li­set toi­min­tan­sa lo­pet­ta­neet palo­kun­nat. Palokuntahaun ja toimintatilastojen luotettavuus kärsii, jos järjestelmässä on lopettaneita palokuntia. HA­KA tuot­taa oi­ke­aa tie­toa kun­kin or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sel­le kun järjestelmän tiedot ovat ajan tasalla.