Uutiset

Uutiset

Kuvassa kolme palokuntanuorta vetämässä letkua paloautosta. Kuvassa myös kouluttaja ohjaamassa toimintaa.

Julkaistu 08.09.2022

Palokuntanuorisotoimintaa uudistetaan toiminnassa mukana olevia kuunnellen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä on käynnissä palokuntanuorisotoiminnan uudistamishanke, jonka tavoitteena on kasvattaa sekä palokuntanuorten että heidän kouluttajiensa ja ohjaajiensa määrää ja pysyvyyttä palokunnassa. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on tehdä esitys kurssijärjestelmän uudistamiseksi ja tuottaa toimenpideohjelma tukemaan palokuntanuorisotoimintaa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan kyselyin palokuntanuorten ja heidän kouluttajiensa ja ohjaajiensa ajatuksia palokuntanuorisotoiminnasta. Pilottikysely toteutettiin heinäkuussa Eldis 22 -leirillä, jossa saatiin kerättyä vastaukset 194 palokuntanuorelta ja 66 kouluttajalta/ohjaajalta.

Kaverisuhteet ja yhteisöllisyys palokuntaharrastuksen ytimessä

Nuorten kyselyn vastauksissa harrastuksen parhaiksi puoliksi nostettiin kaverit ja yhteisöllisyys. Kaukana perässä seurasivat esimerkiksi palokuntataitojen opiskelu tai harjoitukset. Huonoja puolia nuorten oli vaikeampi nimetä, lähes kolmanneksen mukaan harrastuksessa ei ole lainkaan huonoja puolia. Muutamissa vastauksissa esiin nousivat kiusaaminen, riidat, raivoaminen ja muu ikävä käytös.

Myös viikkoharjoitusten osalta korostui kaverien ja yhteishengen merkitys. Lisäksi mainintoja sai uuden oppiminen. Pilottikyselyyn vastanneet nuoret toivoivat harjoituksia olevan useammin ja harjoitusten kestoa pidennettävän nykyisestä. Lähes kolmannes ei kuitenkaan kyselyn perusteella kehittäisi harjoituksia lainkaan.

Nuorisotoiminnan kehittäminen kiinnostaa

Leirillä kyselyyn vastanneista kouluttajista ja ohjaajista yli puolet toimii palokunnassaan pääasiallisesti muissa kuin nuorisotoiminnan tehtävissä, ja viidennes vastanneista ei ollut suorittanut mitään palokuntanuorisotyötä tukevaa kurssia. Toiminnan kehittäminen, kouluttautuminen ja lisäosaamisen hankkiminen kiinnostivat kuitenkin pilottikyselyyn vastanneita kouluttajia ja ohjaajia. Enemmistö myös kertoi tekevänsä yhteistyötä muiden palokuntien kanssa.

Kyselyssä nousi esiin nuoria ohjaavien aikuisten motivaatiotekijöiden yhtenäisyys. Tärkeimpiä motivaatiotekijöitä olivat lasten ja nuorten kanssa toimiminen ja oppimisen ilo, joka nuorista välittyy.

Vastauksissa esiin nousseita muita teemoja olivat nuorisotoimintaa vaivaava kouluttaja- ja nuorisopula sekä lisätuen ja koulutuksen tarve erilaisten nuorten ja haastavien tilanteiden kohtaamiseen sekä harjoitusten ja opetusmenetelmien monipuolistamiseen. Vastaajat toivoivat myös lisää tietoa ja koulutusta erilaisista oppimistyyleistä ja opetusmenetelmistä sekä yhtenäisiä koulutusmateriaaleja ja laajaa materiaalipankkia viikkoharjoitusten tueksi ja monipuolistamiseksi.

Kurssittamiseen toivottiin monipuolisuutta

Vaikka lähes 70 prosenttia nuorista haluaisi suorittaa kursseja myös jatkossa leireillä, niin valtaosa vastaajista toivoi leireille muutakin sisältöä kuin kurssit, esimerkiksi ohjattua vapaa-ajantoimintaa, kuten kisoja, pelejä, turnauksia ja retkiä. Myös viikkoharjoituksissa suoritettavat kurssit saivat vastaajien keskuudessa kannatusta.

Nuoret myös kannattivat ajatusta, että nuoriso-osaston kurssien suorittamisella saisi jatkossa hyväksiluettua hälytysosaston pelastustoiminnan peruskurssin.

Aikuisten vastauksissa kurssitoimintaan toivottiin nuorten iän ja kehitystason sekä erilaisten oppimistapojen huomioimista. Lisäksi kurssittamiseen toivottiin päivitettyä kurssimateriaalia ja enemmän käytäntöä. Vastauksissa korostui myös toive kursseista nuorille, jotka eivät käy leireillä.

Kattavampi kysely toteutetaan syksyn aikana

Kaikkia palokuntanuoria ja heidän kouluttajiaan ja ohjaajiaan lähestytään syyskuun aikana palokuntanuorisotoimintaa koskevalla laajemmalla kyselyllä.

Vastausten perusteella saadaan kattava kuva palokuntanuorisotyön nykytilasta ja sen veto- ja pitovoimasta sekä kehittämistarpeista. Kyselyn jälkeen palokuntanuorisotoimintaa lähdetään kehittämään yhdessä toivottuun suuntaan.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselyistä antaa:

Outi Kunnamo
hankekoordinaattori
040 3554 477
outi.kunnamo@spek.fi

Uusimmat