Uutiset

Uutiset

Presidents' Forumissa palokuntien puheenjohtajat ja päälliköt pääsivät yhdessä keskustelemaan palokuntien tulevaisuudesta

Julkaistu 15.09.2022

Palokuntien puheenjohtajat ja päälliköt kokoontuivat pohtimaan palokuntatoiminnan tulevaisuutta

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntapalvelut järjesti syyskuun alussa palokuntien puheenjohtajille ja päälliköille suunnatun palokuntatoiminnan kehittämisseminaarin, Presidents’ Forumin, Silja Serenadella. Tilaisuudessa perehdyttiin palokuntatoiminnan tulevaisuusskenaarioihin ja toimintaohjelmallisiin tavoitteisiin sekä palokuntien toiminnan suunnittelun ja seurannan tueksi kehitettyihin työkaluihin.

Seminaariin osallistui yhteensä 38 palokuntalaista 24 eri palokunnasta eri puolilta Suomea. Eri alueilla toimivien palokuntien näkemykset tulivatkin seminaarin aikana hyvin esiin ja keskustelu oli aktiivista.

SPEKin palokuntapalveluista paikalla olivat palokuntajohtaja Petri Jaatinen sekä kehittämispäälliköt Markku Savolainen ja Niko Ara. Risteilylle osallistuivat myös SPEKin hallituksen varapuheenjohtaja Mika Paavilainen, Suomen Sopimuspalokuntien liiton toiminnanjohtaja ja Kellokosken VPK:n hallituksen varapuheenjohtaja Ari Maskonen, Suomen Palopäällystöliiton Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston puheenjohtaja, Tammisalon VPK:n 2. varapäällikkö Mikko Nurmi sekä SPEKin Palokuntatoimikunnan puheenjohtaja ja Kiukaisten VPK:n puheenjohtaja Kai Vainio.

Palokuntien uusi toimintaohjelma tutuksi

Seminaarin ensimmäinen päivä käynnistyi alkupuheilla ja osallistujien lyhyillä esittäytymisillä, jonka jälkeen palokuntajohtaja Petri Jaatinen esitteli palokuntatoiminnan ilmiöitä ja tulevaisuusskenaarioita seminaariväelle.

Tämän jälkeen pureuduttiin Yleisessä palokuntalaiskokouksessa heinäkuun alussa hyväksyttyyn päivitettyyn Palokuntien toimintaohjelmaan Niko Aran ja Markku Savolaisen johdolla. Palokuntien toimintaohjelma on laaja, palokuntien toimintaa monipuolisesti kehittävä ohjelma, joka tähtää elinvoimaisen, houkuttelevan ja laadukkaan palokuntatoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Päivitettyä toimintaohjelmaa on työstetty uudessa valtakunnallisessa Palokuntatoimikunnassa ja sen alaisissa työryhmissä, Harrastustyöryhmässä ja Palvelutyöryhmässä. Päivitykseen ovat osallistuneet myös SPPL ja SSPL.

Palokuntien toimintaohjelma 2023-2027
Palokuntien toimintaohjelma 2023–2027 tähtää elinvoimaisen, houkuttelevan ja laadukkaan palokuntatoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Toimintaohjelma ja sen viisi painopistettä: palokuntien toiminta, organisaatio ja päätöksenteko, palokuntatoiminnan tunnettuus, palokuntalaisten osaaminen, palokuntalaisten rekrytointi sekä palokuntatoiminnan identiteetin kirkastaminen, herättivät seminaariosallistujien parissa aktiivista keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Lisäksi palokuntalaiset nostivat esiin kiinnostavia esimerkkejä omista palokunnistaan.

– Oli hienoa huomata, että seminaariin osallistuneilla palokunnilla oli selvä halu kehittää toimintaansa, Niko sanoo.

Liekki-työkalu täydentää Palokuntien toimintaohjelmaa

Seminaarin toisena päivänä tutustuttiin palokuntien toiminnan suunnittelun ja seurannan tueksi kehitettyihin työkaluihin. Aamun aloitti Niko Ara Liekki-työkalun esittelyllä ja myöhemmin päivällä pureuduttiin hallinnointikanta HAKAn tilastoihin Markku Savolaisen johdolla.

Palokuntien toimintaohjelman tueksi luodun Liekki-työkalun tavoit­tee­na on kan­nus­taa, haas­taa, oh­ja­ta ja tu­kea palokuntia ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa pit­käl­lä aika­jän­teel­lä ta­voit­teel­li­ses­ti. Työ­ka­lun avul­la palo­kun­ta saa tär­ke­ää pa­lau­tet­ta omas­ta toi­min­nas­taan, löy­tää omia vah­vuuk­si­aan ja heik­kouk­si­aan, tun­nis­taa nyky­ti­lan­teen­sa ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta sekä ke­hit­tyy ta­voit­teel­li­sen toi­min­nan kaut­ta.

Liekki-työkalu palokuntasi parhaaksi
Liekki-työkalu antaa palokunnalle tärkeää palautetta omasta toiminnastaan ja kehityskohteista.

Osallistujille oli annettu ennakkotehtäväksi vastata Liekki-työkalun kysymyksiin ja ottaa vastaukset mukaan seminaariin. Aamupäivän aikana palokunnat pääsivät vertaamaan oman palokuntansa tuloksia muiden palokuntien tuloksiin ja jakamaan hyviä käytäntöjä.

– Palokuntien toiminta oli työkalun vastausten perusteella yleisesti hyvällä tasolla, vaikka toki jotain parannettavaakin löytyi, Niko toteaa.

HAKA-tilastot palvelevat alueellisesti ja valtakunnallisesti

Markku Savolainen kertoi toisen seminaaripäivän lopuksi hallinnointikanta HAKAn tilastoista ja niiden hyödyntämisestä palokuntien ilmiöiden tunnistamisessa. Lisäksi SSPL:n toiminnanjohtaja Ari Maskonen esitteli osallistujille Palokuntayhdistys toimii -opasta.

– HAKA on ilmainen palvelu, jota kehitämme jatkuvasti. Tällä hetkellä meillä on käynnissä HAKA 2.0 -hanke, jossa kehitetään HAKAn käytettävyyttä ja lisätään uusia ominaisuuksia muun muassa HAKA-mobiiliappiin, Markku kertoo.

HAKAa aktiivisesti käyttävät palokunnat saavat HAKA-tilastoista runsaasti tietoa toiminnastaan. Osallistujat pääsivätkin yhdessä tutustumaan omien palokuntiensa HAKA-tilastoista tuotettuihin yhteenvetoihin, ja vertaistuen avulla löytämään ratkaisuja palokuntatoiminnassa esiintyviin ongelmiin. Seminaarin päättäneissä työpajoissa jaettiin hyviä toimintamalleja ja pohdittiin jäsenmäärien kasvattamista sekä osaamisen ja aktiivisuuden kehittämistä.

Haka-tilastoista löytyy palokuntien tunnuslukuja
HAKA-tilastot tarjoaa runsaasti tietoa palokuntien toiminnasta.

– Vaikka HAKAn käyttö on tärkeää palokunnille itselleen, jotta ne kykenevät kehittämään toimintaansa tietoon perustuen, niin on tärkeää huomata, että lisäksi HAKAsta saadaan alueellista ja valtakunnallista tilastotietoa esimerkiksi pelastusliittojen ja -laitosten käyttöön, Markku muistuttaa.

Presidents´ Forumin jatkot pidetään Teamsissa, jossa seminaariin osallistuneet voivat jatkojalostaa ideoitaan ja jatkaa keskustelua palokuntien toimintaohjelman tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Uusimmat