Uutiset

Uutiset

Kuvassa on naulakko, jossa roikkuu palokuntalaisten

Julkaistu 10.02.2022

Pelastusliitot ovat panostaneet epäasiallisen käytöksen kitkemiseen

Alueelliset pelastusliitot ovat panostaneet epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen erityisesti nuorisotoiminnassa. Ne ovat muun muassa päivittäneet ja luoneet toimintaohjeita ja sopineet toimintatavoista ja pelisäännöistä. Pelastusliitot pitävät valmiuksiaan ja kykyään puuttua epäasialliseen käytökseen hyvinä, mutta tilanne voi vaihdella yksittäisissä palokunnissa. Liitot toivovat, että alan tilannetta seurataan, jotta nähdään, miten toiminta muuttuu koulutuksen ja tietoisuuden lisääntyessä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö selvitti loppuvuodesta 2021 alueellisten pelastusliittojen käytännön toimenpiteitä epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi palokuntatoiminnassa. Selvityspyyntöön vastasivat kaikki 13 pelastusliittoa. Osa liitoista oli ottanut nuorisotyötoimikuntia ja muita työryhmiä mukaan vastauksia laatiessaan. 

Kaikki pelastusliitot painottivat vastauksissaan, etteivät ne hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä palokuntatoiminnan millään osa-alueella. Epäasiallisella käytöksellä tarkoitetaan muun muassa seksuaalista häirintää, ahdistelua, kiusaamista tai väkivaltaa.  

Yleisesti valmiuksia ja kykyä puuttua epäasialliseen käytökseen pidettiin selvityksissä hyvinä, mutta liitot näkivät tilanteen voivan vaihdella yksittäisissä palokunnissa. 

Palokuntia ja nuoria on kutsuttu mukaan suunnitteluun 

Pelastusliitoissa on selvitysten mukaan tehty erilaisia toimia epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi: ne ovat seuranneet SPEKin antamia ohjeistuksia, tarkistaneet, päivittäneet ja luoneet omia toimintaohjeita ja sopineet yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä turvallisen toimintaympäristön takaamiseksi. 

Liitot ovat myös ottaneet palokuntia ja etenkin nuoria mukaan suunnittelemaan toimintaa ja toimintoja. Lisäksi selvityksissä nostettiin esiin erilaiset koulutukset, SPEKin ohjeistuksessakin mainittujen turva- ja tukihenkilöiden nimeäminen sekä yhteistyö ja keskustelu alan sisällä. 

Epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn ja puuttumiseen on kiinnitetty huomiota etenkin nuorisotoiminnan osalta. Liitot vaativat tai ovat antaneet vahvan suosituksen rikostaustaotteen selvittämisestä ja useamman ohjaajan läsnäolosta nuorten kanssa toimittaessa. Lisäksi moni liitto on luonut nuorten leireille erilliset ohjeet kokonaisvaltaisen turvallisuuden huomioimiseksi. 

Yksittäisiä tapauksia liittojen tietoon 

Viisi pelastusliittoa kertoi tietoonsa tulleen epäasiallisen käytöksen tapauksia vuosien 2010–2021 aikana. Kaikkiaan liittojen tietoon oli tuona aikana tullut seitsemän tapausta. 

Pääosin tapaukset olivat leireillä tapahtuneita nuorten välisiä riitatilanteita. Lisäksi selvityksistä kävi ilmi täysi-ikäisten alkoholin käyttöön ja epäasialliseen käytökseen liittyneitä tapauksia aikuisten vapaamuotoisemmissa illanvietoissa. 

Seuraamukset vaihtelevia 

Seuraamukset epäasiallisesta käytöksestä vaihtelivat tapausten mukaan. Liitot mainitsivat seuraamuksina keskustelun, kaikkien osapuolien kuulemisen, tapauksen selvittämisen asiantuntijoiden avulla, tapahtumasta poistamisen, hoitoon ohjaamisen, sanktiot sekä rikosilmoituksen. Tarvittaessa henkilön osallistuminen liiton tapahtumiin ja toimintoihin voidaan kieltää määräajaksi tai lopullisesti. 

Tieto epäasiallisesta käytöksestä saatetaan myös aina jäsenpalokunnan tietoon, jotta palokunta voi päättää omista seuraamuksista. 

Yhteistyö ja koulutus avainasemassa  

Vaikka liitot pitivät valmiuksiaan ja kykyään puuttua epäasialliseen käytökseen yleisesti hyvinä, nähtiin koulutuksen tarjoaminen, aiheen esillä pitäminen sekä toiminnan kehittäminen yhdessä alan toimijoiden kanssa tärkeinä kaikille turvallisen palokuntatoiminnan varmistamisessa.  

Etenkin konkreettisia työkaluja tarjoavia koulutuksia, kuten SPEKin järjestämää ”Turvallisesti palokunnassa” -koulutusta, pidettiin hyvänä keinona ehkäistä epäasiallista käytöstä. Lisäksi epäasiallisen käytöksen teemoja tulisi liittojen mukaan nostaa enemmän esiin palokuntatoiminnan koulutusjärjestelmissä. Selkeiden toimintaohjeiden ja työkalujen nähtiin antavat palokunnille varmuutta asioiden käsittelyyn ja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. 

Pelastusliitot toivoivat myös, että alan tilannetta seurataan jatkossakin, jotta voidaan tarkastella, miten toiminta muuttuu koulutuksen ja tietoisuuden lisääntyessä. 

Uusimmat