Uutiset

Uutiset

Julkaistu 06.03.2020

Sopimuspalokuntien kansallinen yhteistoimintaryhmä

Sisä­mi­nis­te­riö aset­ti 8.11.2019 so­pi­mus­palo­kun­ta­toi­min­nan kan­sal­li­sen yh­teis­toi­min­ta­ryh­män. Työ­ryh­män toi­mi­kau­si on 1.12.2019 – 21.12.2023. 

Työryhmän tehtävä

Lain­sää­dän­nön ja so­pi­mus­ten tul­kin­ta­on­gel­mien tun­nis­ta­mi­nen, esi­tyk­sen laa­ti­mi­nen so­pi­mus­palo­kun­ta­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen toi­min­ta­oh­jel­mak­si, esi­tys­ten te­ke­mi­nen tar­peel­li­sis­ta ke­hi­tys­hank­keis­ta sekä so­pi­mus­palo­kun­ta­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si, so­pi­mus­palo­kun­ta­jär­jes­tel­män vah­vuuk­sien ja heik­kouk­sien jär­jes­tel­mäl­li­nen ana­ly­soin­ti ja tar­vit­ta­van vuo­ro­pu­he­lun käy­mi­nen kan­sal­li­sel­la ta­sol­la so­pi­mus­palo­kun­ta­toi­min­taan vai­kut­ta­vien ta­ho­jen kans­sa. 

Työryhmän kokoonpano

Yhteistoimintaryhmässä ovat edustajat sisäministeriön lisäksi aluehallintovirastosta, Pelastusopistosta, pelastuslaitoksista, Suomen Pelastusalan keskusjärjestöstä, Suomen palopäällystöliitosta, Finlands Svanska Brand- och Räddningsförbund:sta ja Suomen sopimuspalokuntien liitosta. 

Neljä valmisteluryhmää

Työryhmä on päättänyt jakaa jäsenet neljään valmisteluryhmään työstämään seuraavia asioita:

  1. Jatkuvuuden turvaaminen,
  2. työnantajaroolin määrittäminen,
  3. henkilöstön toimintaedellytysten kehittäminen ja
  4. seuranta (tilannekuva, säädökset). 

Sisäministeriön blogi

Työ­ryh­män työn edis­ty­mis­tä ja näkö­kul­mia so­pi­mus­palo­kun­ta­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen voi seu­ra­ta sisä­mi­nis­te­ri­ön blo­gis­ta: 

Sisäministeriön blogi

Uusimmat