Uutiset

Uutiset

Julkaistu 06.03.2020

XXIX Yleinen palokuntalaiskokous 2021 Tammisaaressa

Yleinen palokuntalaiskokous pidetään lauantaina 22.5.2021 Tammisaaressa, Ekenäs FBK:n 150-vuotisjuhlavuonna.

Ohjelma

Päi­vien oh­jel­mas­sa on mm. FSBr:n kong­res­si palo­kun­ta­kil­pai­lui­neen, pa­lo­kunta- ja van­ho­jen palo­au­to­jen pa­raa­ti, ylei­nen palo­kun­ta­lais­ko­kous ja ilta­juh­la il­lal­li­si­neen ja tans­sei­neen. FSBr vas­taa ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä.  

Ko­kouk­sen asia­si­säl­lök­si on suun­ni­tel­tu palo­kun­tien toi­min­ta­oh­jel­mal­lis­ten asi­oi­den kä­sit­te­ly ja oh­jel­man päi­vit­tä­mi­nen. 

Toimintaohjelman päivittäminen  

Palo­kun­tien toi­min­ta­oh­jel­man 2017-2020 pai­no­pis­teik­si muo­dos­tui­vat palo­kun­ta­lais­ten iden­ti­tee­tin kir­kas­ta­mi­nen, palo­kun­ta­toi­min­nan tun­net­tuu­den li­sää­mi­nen, palo­kun­ta­lais­ten kel­poi­suu­det ja osaa­mi­nen, palo­kun­ta­lais­ten rek­ry­toin­ti, palo­kun­ta­toi­min­nan or­ga­ni­soi­tu­mi­nen ja toi­min­ta­muo­to­jen ke­hit­tä­mi­nen sekä vai­kut­ta­mi­nen ja palo­kun­ta­toi­min­nan asi­ois­ta päät­tä­mi­nen.

Palo­kun­tien toi­min­ta­oh­jel­man tar­koi­tuk­se­na on an­taa toi­men­pide­suo­si­tuk­sia palo­kun­ta­toi­min­nan tu­ke­mi­sek­si ja ke­hit­tä­mi­sek­si ja si­ten palo­kun­tien pal­ve­lu­tuo­tan­non var­mis­ta­mi­sek­si. Li­säk­si toi­min­ta­oh­jel­ma pi­tää si­säl­lään nyky­ai­kai­sen ku­vauk­sen pe­las­tus­ala kan­sa­lais­toi­min­nas­ta.

Suo­si­tus­ten tar­koi­tuk­se­na on ensi­si­jai­ses­ti tar­jo­ta eri­lai­sia mah­dol­li­sia toi­min­ta­ta­po­ja palo­kun­nil­le, mut­ta suo­si­tuk­set on tar­koi­tet­tu myös pe­las­tus­alan jär­jes­töil­le sekä pe­las­tus­lai­tok­sil­le ja muil­le palo­kun­tien si­dos­ryh­mil­le. Li­säk­si toi­min­ta­oh­jel­ma ku­vaa pa­lo­kuntayh­dis­tys­ten nyky­ti­laa ja ylei­siä muu­tos­tren­de­jä yh­teis­kun­nas­sa. Toi­men­pide­suo­si­tus­ten­poh­jal­ta on tar­koi­tus luo­da mal­le­ja, joi­den avul­la palo­kun­nat ovat tu­le­vai­suu­des­sa­kin kil­pai­lu­ky­kyi­siä ja elin­voi­mai­sia. 

Toi­min­ta­oh­jel­mal­la kan­nus­te­taan yh­dis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä ja mui­ta or­ga­ni­saa­ti­oi­ta huo­mi­oi­maan yh­teis­kun­nal­li­set ja pe­las­tus­alan muu­tok­set sekä kan­nus­ta­maan palo­kun­tia toi­mi­maan roh­ke­as­ti uu­sien eri­lais­ten toi­min­ta­ta­po­jen löy­tä­mi­sek­si. Jo­kai­nen voi löy­tää kei­no­ja omien haas­tei­den­sa sel­vit­tä­mi­sek­si. 

Palo­kun­tien toi­min­ta­muo­to­ja ja toi­min­taa ke­hi­tet­tiin SPE­Kin ja vii­den pe­las­tus­lii­ton yh­tei­sen 24365 Palo­kun­tam­me par­haak­si -hank­keen myö­tä. Hank­kee­seen ni­me­tyt oh­jel­ma­mes­ta­rit jär­jes­ti­vät 20 alu­eel­lis­ta työ­pa­jaa, jois­sa osal­lis­tu­jat pää­si­vät ar­vi­oi­maan oman palo­kun­tan­sa toi­min­taa aset­ta­mien­sa ta­voit­tei­den poh­jal­ta, yh­des­sä mui­den palo­kun­tien vas­tuu­hen­ki­löi­den kans­sa. Tämä uusi toi­min­ta­paja-tyyp­pi­nen toi­min­ta ak­ti­voi palo­kun­tia ver­kos­toi­tu­maan muil­la­kin alu­eil­la.