Uutiset

Uutiset

Kuvassa kaksi palokuntanuorta iloisina paloauton edessä.

Julkaistu 20.12.2022

Palokuntanuorisotoiminnan kyselyn tulokset julki

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö selvitti syksyllä palokuntanuorisotoiminnan nykytilaa valtakunnallisilla kyselyillä palokuntanuorille sekä heidän kouluttajilleen ja ohjaajilleen. Kyselyihin saatiin yhteensä 900 vastausta.

Kyselyihin vastasi 430 palokuntanuorten kouluttajaa ja ohjaajaa ja 470 palokuntanuorta. Kyselyiden vastausten perusteella palokuntanuorisotoimintaa viedään kentän toivomaan suuntaan.

Esimerkiksi palokuntanuorten kursseja toivottiin jatkossa suoritettavaksi niin palokuntanuorten leireillä kuin viikkoharjoituksissa. Tätä kehitystyötä varten perustamme Harrastustyöryhmän alaisen Koulutustyöryhmän, joka aloittaa toimintansa alkuvuodesta. Lisäksi Palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeen hankekoordinaattori Outi Kunnamo testaa kevään aikana kurssien suorittamista viikkoharjoituksissa yhdessä pilottipalokuntien kanssa.

Muita kyselyssä esiin nousseita aiheita olivat muun muassa turvallisen palokuntatoiminnan takaaminen sekä palokuntanuoristoiminnan veto- ja pitovoiman haasteet.

Voit katso tästä linkistä tallenteen kyselytulosten esittelywebinaarista: https://vimeo.com/782902664/36b2a7947c

Turvallinen palokuntatoiminta

Kysely kartoitti nuorten kokemaa häirintää ja kiusaamista palokuntatoiminnassa. Vastausten perusteella nuorten kokema häirintä ja kiusaaminen on ollut vähäistä. 94 % nuorista ei ollut kokenut lainkaan kiusaamista ja 95 % ei ollut kokenut lainkaan häirintää tai epäasiallista käytöstä. Tämä on hyvä tulos, mutta yksikin häirintä- tai kiusaamistapaus on liikaa.

Samaan aikaan yli neljäsosa nuorista mainitsee palokuntatoiminnan huonoimmaksi puoleksi erilaiset häiriötilanteet. Tuotimme vuosi sitten Turvallinen palokuntatoiminta -materiaaleja, jotka toimitettiin kaikkiin Suomen palokuntiin. Materiaaleja kannattaa hyödyntää toiminnassa, jotta kaikille palokuntalaisille, niin nuorille kuin aikuisille, voidaan taata turvallinen ja mukava toimintaympäristö.

Olemme myös koostamassa opasta tukemaan erityistilanteissa toimimista. Se tarjoaa nuorten kouluttajille ja ohjaajille tietoa ja keinoja nuorten kohtaamiseen hankalissakin tilanteissa. Opas julkaistaan alkuvuodesta. Oppaasta löytyy muun muassa toimivan ja turvallisen ryhmän huoneentaulu, jota suosittelemme hyödyntämään nuorisotoiminnassa.

Monipuolisuutta nuorten rekrytointiin

Suurin osa (84 %) nuorista tulee mukaan palokuntatoimintaan perheenjäsenen tai kaverin houkuttelemana tai vanhempien ehdotuksesta. Harva kertoo löytäneensä harrastuksen esimerkiksi kouluvierailun tai sosiaalisen median kautta.

Kannustamme palokuntia hyödyntämään myös näitä keinoja nuorten rekrytoinnissa. Esimerkiksi kouluvierailuilla tavoittaa kerralla suuren määrän lapsia ja nuoria. SPEK tarjoaa myös valmiita rekrytointimateriaaleja, joita palokunnat voivat hyödyntää niin kouluvierailuilla kuin sosiaalisessa mediassa.

Pula kouluttajista ja ohjaajista

Lähes puolet kyselyyn vastanneista kouluttajista ja ohjaajista kokee kouluttaja-/ohjaajamäärän olevan riittämätön. Tuloksista käy ilmi, että esimerkiksi nuorten vanhempien ja muiden tahojen apua käytetään palokunnissa hyödyksi vain vähän.

Olemme luoneet rekrytoinnin tueksi materiaaleja, kuten rekrytointipohjia, joita voi jakaa koteihin tai kiinnittää esimerkiksi oppilaitosten ilmoitustauluille. Muun muassa kasvatus- ja sote-alan opiskelijoiden rekrytointi apuohjaajiksi voi auttaa palokuntien nuoriso-osastojen ohjaajapulaan.

Olemme myös koostaneet Uuden apuohjaajan perehdyttämispaketin, jota palokunnat voivat hyödyntää uusien, palokuntatoiminnan ulkopuolelta tulevien apuohjaajien perehdytyksessä. Perehdyttämispaketti löytyy SPEKin materiaalipankista.

Nuorisotoiminnan vetovoiman lisäksi huolenaiheena myös pitovoima

Lähes kolmasosa kouluttajista ja ohjaajista on miettinyt lopettavansa kouluttajana tai ohjaajana toimimisen. Suurimpia lopettamista tukevia syitä ovat ajan puute, oma jaksaminen sekä resurssien puute. Tämä on huolestuttava tieto, sillä nuorisotoiminnassa kouluttajista ja ohjaajista on jo nyt pulaa. Pitovoima ja jatkuvuus ovat tärkeitä palokunnan elinvoimaisuuden kannalta.

Pyrimme osaltamme tuomaan keinoja kouluttajien ja ohjaajien tukemiseen ja nuorisotoiminnassa pysymiseen. Tarjoamme alkuvuodesta kouluttajille ja ohjaajille suunnatun webinaarisarjan. Ensimmäisessä webinaarissa keskiviikkona 11.1. tarjotaan työkaluja ja ideoita oman jaksamisen tukemiseen ja muun muassa viikkoharjoitusten monipuolistamiseen, jota sekä kouluttajat ja ohjaajat että nuoret itse kaipasivat kyselyn tulosten perusteella.

Myös yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa on kyselyn perusteella vähäistä. Samaan aikaan yli puolet kouluttajista ja ohjaajista kaipaa enemmän yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen voi auttaa kuormittavuuden vähentämisessä ja jaksamisen tukemisessa. Keskiviikkona 25.1. järjestettävä webinaarimme tarjoaakin kouluttajille ja ohjaajille ideoita ja ajatuksia ulkopuolisten yhteistyötahojen etsimiseen ja hyödyntämiseen nuorisotoiminnassa.

Tutustu myös muihin webinaarisarjan osiin täällä ja ilmoittaudu mukaan: https://www.palokuntaan.fi/tapahtumat/webinaarisarja-palokuntanuorten-kouluttajille-ja-ohjaajille

Uusimmat