Uutiset

Uutiset

Kuvassa Turvallisesti -palokunnassa materiaaleja terveysturvalliseen toimintaan ja kaikille kaikille avoimen ja turvallisen toiminnan takaamiseksi pelastusalalla.

Julkaistu 11.04.2022

Rikostaustaote vai turvallisuusselvitys?

Palokuntayhdistyksiä on ohjeistettu selvittämään lasten ja nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta. Lisäksi joissain tapauksissa palokuntalaisista voidaan teettää turvallisuusselvitys. Mutta mitä eroa on rikostaustaotteella ja turvallisuusselvityksellä, ja missä tilanteissa niitä voidaan hakea?

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntien harrastustoiminnan kehittämispäällikkö Niko Ara on pitänyt viimeisen puolen vuoden aikana useita Turvallisesti palokunnassa -koulutuksia palokunnille, pelastuslaitoksille, liitoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

– Olen käynyt koulutuksissa läpi tuottamaamme Turvallisesti palokunnassa -materiaalia ja sen osana myös rikostaustaotteen selvittämistä. Koulutuksiin osallistujilta on tullut kysymyksiä rikostaustaotteen ja turvallisuusselvityksen eroista ja yhtäläisyyksistä, Niko kertoo.

Lasten ja nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen

Vuonna 2014 voimaan tuli laki (148/2014), joka antaa vapaaehtoistoi­min­nan jär­jes­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den tie­tyin edel­ly­tyk­sin sel­vit­tää rikostausta vapaaehtoisilta, jotka toimivat lasten kanssa. Tähän lakiin pohjaten SPEK on ohjeistanut kaikkia palokuntayhdistyksiä selvittämään lasten ja nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan.

– Rikostaustaotteen hakeminen on mahdollisuus, ei velvoite. Mutta toiveena toki on, että kaikki palokunnat kunnostautuisivat lasten ja nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustaotteiden selvittämisessä ja kirjaamisessa hallinnointikanta HAKAan. Tämä olisi koko palokuntakentän etu, Niko huomauttaa.

Päästäkseen rikostaustan tarkistamismenettelyn piiriin, tulee vapaaehtoistoiminnan järjestäjällä olla ohjeistus alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi. Palokunta voi halutessaan viitata nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja so­si­aa­li- ja ter­veys­alan kat­to­jär­jes­töjen laatimaan toimintaohjeeseen, jos se on hyväksytty palokunnan hallituksessa. 

Rikostaustaotteen voi hakea kerralla yhdestä tai useammasta vapaaehtoisesta. Toiminnan järjestäjä hakee otteen, mutta vapaaehtoiselta tulee olla kirjallinen suostumus otteen hakemiseen. Otteiden tarkistamisesta vastaa toiminnanjärjestäjän puolesta nimetty henkilö, joka on päättämässä tehtävän antamisesta vapaaehtoiselle. Otteen tarkastajalla on vaitiolovelvollisuus, ja vapaaehtoisen henkilötietoihin ja HAKAan tehdään merkintä ainoastaan otteen tarkistamisesta.

Rikostaustaotteelle ei ole laissa määritetty voimassaoloaikaa, mutta ohjeena on, ettei sen tulisi olla kuutta kuukautta vanhempi.

Turvallisuusselvitys suojelee Suomen turvallisuutta

Turvallisuusselvityksen tarkoituksena on suojella Suomen turvallisuutta. Selvitys tehdään vain laissa määritellyissä tehtävissä, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta. Selvityksen hakijana on tavallisesti työnantaja tai toimeksiantotehtävän antaja, palokuntien tapauksessa yleensä pelastuslaitos.

Turvallisuusselvitys voi olla suppea, perusmuotoinen tai laaja. Pelastuslaitokset voivat pyytää perusmuotoisen turvallisuusselvityksen henkilöistä, jotka vastaavat varautumistietojen käsittelystä tai toimivat viranomaisten tietojärjestelmien pääkäyttäjinä. Lisäksi muista työntekijöistä voi tarpeen mukaan pyytää suppeaa turvallisuusselvitystä. Turvallisuusselvitykseen tarvitaan aina henkilön oma suostumus.

Turvallisuusselvitys pitää sisällään rikostaustaotteen, joten mikäli lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoisena toimivalle henkilölle on tehty turvallisuusselvitys, ei rikostaustaotetta tarvitse hakea erikseen.

Turvallisuusselvitys on voimassa toistaiseksi, kuitenkin korkeintaan viisi vuotta.

Turvallisesti palokunnassa -koulutukset jatkuvat

SPEKin Turvallisesti palokunnassa -koulutuksille on ollut kysyntää ja koulutukset saavat kevään aikana jatkoa. Koulutusten sisältö pohjaa viime syksynä luotuun Turvallisesti palokunnassa -materiaaliin, johon on koottu kattavasti ohjeita kaikille avoimen ja turvallisen toiminnan takaamiseksi pelastusalalla. Materiaaliin pääsee tutustumaan täällä: https://www.palokuntaan.fi/turvallisesti-palokunnassa

– Olen iloinen, että meidän järjestämät koulutukset kiinnostavat kenttää. Näistä asioista on tärkeää puhua nyt ja jatkossa, Niko toteaa.

Koulutuksen voi myös tilata esimerkiksi pelastusliiton, pelastuslaitoksen, palokunnan tai muun aiheesta kiinnostuneen toimijan tilaisuuteen.

Lisätietoja ja koulutusvaraukset:
Niko Ara
kehittämispäällikkö
040 482 0806
niko.ara@spek.fi

Uusimmat