Uutiset

Uutiset

Palokuntanuoret sammuttavat harjoitustilanteessa roihuavaa tulta.

Julkaistu 15.11.2023

Uudistettu Kipinä-työkalu tarjoaa arvioinnin lisäksi ratkaisuja

Kipinä-työkalu tukee palokuntanuoriso-osastojen toimintaa ja sen kehittämistä. Työkalua on päivitetty, jotta se auttaisi nuoriso-osastoja löytämään ratkaisuja kehityskohteisiin. Pikkukipinä-arviointilomakkeen avulla myös nuorimmat osallistujat pääsevät antamaan palautetta toiminnasta.

Kipinä-työkalun uudistaminen lähti liikkeelle palokuntalaisen antamasta palautteesta.

– Hän piti työkalua hyvänä, mutta kysyi osuvasti, mitä pitäisi tehdä, jos vastausten perusteella jokin on huonosti, kertoo järjestöohjaaja Outi Kunnamo.

Työ­ka­lu si­säl­tää 29 ar­vi­oi­ta­vaa koh­det­ta, joil­le on ase­tet­tu nel­jä ta­voi­te­ta­soa: edistynyt, kunnossa, kehitettävää ja ei kunnossa. Uudistettuun työkaluun on lisätty arvioitavien kohteiden alle ideoita toiminnan parantamiseen sekä linkkejä hyödyllisiin materiaaleihin ja verkkosivustoille.

– Työkalusta löytyy nyt myös Turvallisesti palokunnassa -teema ja ylipäätään kysymyksiä on selkeytetty, Outi lisää.

Uudistettu työkalu on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi palokuntaan.fi-verkkosivuilla.

Pikkukipinän avulla on helppo kerätä palautetta myös nuorimmilta harrastajilta

Kipinä-työkalun rinnalle on kehitetty Pikkukipinä-arviointilomake, jota voidaan käyttää palokuntanuorten kanssa toiminnan arviointiin ja itsearviointiin. Tulostettavassa arviointilomakkeessa lapset ja nuoret voivat ympyröidä hymynaaman, joka kuvaa parhaiten annettuja väittämiä sekä täydentää esimerkkilauseet.

Pikkukipinä sopii erityisesti palokuntanuoriso-osaston nuorimmille osallistujille. Vanhemmat nuoriso-osastolaiset voivat täyttää Kipinä-työkalun – joko kokonaan tai vastaamalla vain osaan kysymyksistä.

– Tavoitteena on, että kaikki saavat antaa palautetta itselleen sopivalla tavalla. Palautteen kerääminen lisää nuorten osallisuutta palokunnassa ja antaa arvokasta tietoa siitä, miten nuoret viihtyvät harrastuksessa, Outi pohtii.

Pikkukipinä-lomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi samalta verkkosivulta kuin Kipinä-työkalu.

Kipinä-työkalu kertoo nuoriso-osastojen vahvuudet ja kehityskohteet

Aiemmin kerättyjen Kipinä-työkalun vastausten perusteella nuoriso-osastojen vahvuuksia ovat turvallisuusmääräysten noudattaminen, toimintasuunnitelmien laatiminen sekä palokuntien kaluston ja tilojen käyttäminen. Lisäksi nuoriso-osastoilla on yhteiset pelisäännöt ja kiusaamiseen puututaan.

Kehitettävää vastausten perusteella on koulutuksessa, yhteistyössä ja viestinnässä. Uudistetusta Kipinä-työkalusta löytyy vinkkejä yhdistysviestintään ja viestintäsuunnitelman tekemiseen, yhteistoimintaan muiden järjestöjen ja naapuripalokuntien kanssa sekä palautteen keräämiseen koulutuksista

– Kipinä-työkalun käytössä täytyy muistaa, ettei kaikkea kannata yrittää laittaa kuntoon yhdessä vuodessa. Jos vastauksista nousee useita kehittämiskohteita, voi valita muutaman, johon keskittyy, Outi täsmentää.

Kuva: Tommi Hiltunen

Uusimmat