Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Tou­ko­kuus­sa 2014 voi­maan tul­lut laki las­ten kans­sa toi­mi­vien va­paa­eh­tois­ten ri­kos­taus­tan sel­vit­tä­mi­ses­tä (148/2014) kos­kee las­ten pa­ris­sa teh­tä­vää va­paa­eh­tois­työ­tä. Se an­taa toi­min­nan jär­jes­tä­jäl­le, ku­ten yh­dis­tyk­sel­le, mah­dol­li­suu­den tie­tyin edel­ly­tyk­sin sel­vit­tää va­paa­eh­toi­sen ri­kos­taus­ta. Ohjeistamme kaikkia palokuntayhdistyksiä selvittämään lasten ja nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan. Tiedot haetuista rikostaustaotteista syötetään palokuntien yhteiseen hallintakanta HAKAan.

Nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja so­si­aa­li- ja ter­veys­alan kat­to­jär­jes­töt Al­li­ans­si, Valo ja SOS­TE sekä kult­tuu­ri­alan toi­mi­joi­ta edus­ta­van Tai­teen edis­tä­mi­skes­kus Tai­ke ovat yh­des­sä tuot­ta­neet toimintaoh­jeen yh­dis­tyk­sil­le. Oh­jet­ta ovat li­säk­si kom­men­toi­neet mo­net käy­tän­nön työ­tä te­ke­vät jär­jes­töt sekä oi­keus­mi­nis­te­riö ja Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kus.

Ohje tu­lee lu­kea jo­kai­ses­sa palo­kun­ta­yh­dis­tyk­ses­sä huo­lel­li­ses­ti ja tark­kaan. Toi­min­nan jär­jes­tä­jät, ku­ten palo­kun­ta­yh­dis­tys tai pe­las­tus­alan jär­jes­tö, voi­vat käyt­tää ko. oh­jet­ta tai laa­tia sen poh­jal­ta omia, toi­min­taan­sa so­pi­via toi­min­ta­oh­jei­ta tai -mal­le­ja.

Toimintaohjeen tarkoituksena on

  • tur­va­ta lap­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta kos­ke­mat­to­muut­ta ja edis­tää lap­sen ih­mis- ja perusoi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, ja sa­man­ai­kai­ses­ti
  • kun­ni­oit­taa va­paa­eh­toi­sen yk­si­tyi­syy­den suo­jaa sekä
  • luo­da oi­ke­a­suh­tei­nen ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen me­net­te­ly sekä jär­jes­tö­jen että vi­ran­o­mais­ten kan­nal­ta.

Muutamia nostoja toimintaohjeesta

  1. Ri­kos­taus­ta­ot­teen ha­ke­mi­nen on mah­dol­li­suus, ei vel­voi­te.
  2. Otet­ta ha­kee toi­min­nan jär­jes­tä­jä, ei va­paa­eh­toi­nen itse; ha­ke­mi­sen or­ga­ni­soin­ti toi­mek­si­an­non pe­rus­teel­la.
  3. Toi­min­nan­jär­jes­tä­jä voi saa­da va­paa­eh­tois­ta kos­ke­van ri­kos­re­kis­te­ri­ot­teen vain, jos va­paa­eh­toi­nen on an­ta­nut kir­jal­li­sen suos­tu­muk­sen­sa ot­teen ha­ke­mi­seen.
  4. Toi­min­nan jär­jes­tä­jän pi­tää lap­sen edun ni­mis­sä ar­vi­oi­da, mit­kä va­paa­eh­tois­teh­tä­vät ovat sel­lai­sia, joi­hin va­lit­ta­van hen­ki­lön ri­kos­taus­ta on syy­tä sel­vit­tää. Ky­sy­mys on ni­men­o­maan tie­tyn­tyyp­pi­ses­tä teh­tä­väs­tä, ei sii­tä kuka hen­ki­lö teh­tä­vää hoi­taa. Kri­tee­re­jä ar­vi­oi­ta­es­sa on py­rit­tä­vä ob­jek­tii­vi­suu­teen = kri­tee­rien on ol­ta­va ob­jek­tii­vi­sia. Toi­min­nan jär­jes­tä­jäl­lä tu­lee olla käy­tös­sään oman hal­li­tuk­sen­sa tai muun pää­tän­tä­val­lan omaa­van toi­mi­e­li­men­sä hy­väk­sy­mä ohje tai suun­ni­tel­ma, jol­la tur­va­taan ala­i­käis­ten kos­ke­mat­to­muus.
  5. Ri­kos­re­kis­te­ri­ote voi­daan pyy­tää vain niis­tä va­paa­eh­toi­sis­ta, jot­ka ovat tul­leet mu­kaan toi­min­taan 1.5.2014 tai tä­män jäl­keen tai joi­den teh­tä­vän­kuva 1.5.2014 jäl­keen muut­tuu sel­lai­sek­si, että ot­teen pyy­tä­mi­nen on lain mu­kais­ta.
  6. Ri­kos­re­kis­te­ri­ot­teen vas­taan­ot­taa ja tar­kis­taa toi­min­nan jär­jes­tä­jän puo­les­ta sel­lai­nen hen­ki­lö, joka on päät­tä­mäs­sä an­ne­taan­ko va­paa­eh­toi­sel­le ky­sy­myk­ses­sä ole­va teh­tä­vä vai ei. Ot­teel­ta il­me­ne­viä tie­to­ja ei saa il­mais­ta ke­nel­le­kään muul­le, ei toi­min­nan jär­jes­tä­jän toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­val­le eikä ulko­puo­li­sel­le. Hen­ki­löl­lä on vai­ti­olo­vel­vol­li­suus.

Liit­tee­nä ole­van jär­jes­tö­jen yh­teis­työ­nä syn­ty­neen oh­jeen kap­pa­lees­sa 2 käy­dään läpi las­ten tur­val­li­suut­ta edis­tä­viä toi­min­ta­ta­po­ja. Ky­sei­ses­sä kap­pa­lees­sa on erit­täin hy­viä käy­tän­nös­sä to­teu­tet­ta­via toi­men­pi­tei­tä ja nii­den poh­jal­ta kan­nat­taa toi­mia. Sel­keä oh­jeis­tus puut­tu­mi­seen eli mi­ten toi­mi­taan, kun häi­rin­tää ta­pah­tuu, on si­vun 9 koh­ta e:

”Toi­mi­taan las­ten ja nuor­ten edun mu­kai­ses­ti. Las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suus on tär­kein­tä. Huo­leh­di­taan, että mah­dol­li­nen häi­rin­tä tai hy­väk­si­käyt­tö ei­vät jat­ku. Mi­kä­li ai­kui­sen käyt­täy­ty­mi­nen al­kaa liu­kua vää­rään suun­taan, se ote­taan pu­heek­si tä­män kans­sa vä­lit­tö­mäs­ti. Mi­kä­li nuo­ren käyt­täy­ty­mi­nen ai­kuis­ta koh­taan on epä­a­si­al­lis­ta, asi­aan puu­tu­taan heti. Jos ky­sees­sä on va­ka­vam­pi epäi­ly häi­rin­näs­tä tai hy­väk­si­käy­tös­tä, mah­dol­li­sen uh­rin ja te­ki­jän vä­li­nen kans­sa­käy­mi­nen kat­kais­taan, kun­nes asia on sel­vi­tet­ty. Jos lap­sen tai nuo­ren van­hem­mat ei­vät ole tie­toi­sia ti­lan­tees­ta, hei­hin ote­taan yh­teyt­tä. Jos teko tai sen yri­tys täyt­tää ri­kos­lain ku­vauk­sen, ol­laan vii­py­mät­tä yh­tey­des­sä po­lii­siin ja las­ten­suo­je­lu­vi­ran­o­mai­seen.”

Palokuntasi parhaaksi verkkoluento 25.4.2016: Tunnistatko lasten huolen ja osaatko varmistaa turvallisen toimintaympäristön nuorisotyössä?

Teksti julkaistu alunperin joulukuussa 2015, päivitetty 2.2.2021.